przyjazne środowisku naturalnemu ciepło i zdrowa woda

Filtr
 • Zapytanie ofertowe 74/2018

  Data ogłoszenia: 2018-11-02

  Numer: 74/2018

  Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

  Temat: Zakup sprzętu komputerowego.

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

   Termin składania ofert: do 14.11.2018 r. godzina 0800 w formie elektronicznej. 

 • Zapytanie ofertowe nr 51/2017

  Data ogłoszenia: 2017-11-02

  Numer: 51/2017

  Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

  Temat: Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

   

  Termin składania ofert: do 10.11.2017 r. godzina 1000 w formie elektronicznej.

 • Informacja o awariach

  Informujemy, o wystąpieniu dwóch awarii na głównych rurach magistralnych ciepła zasilających Odbiorców w Łęcznej, Nadrybiu i Stefanowie.
  Nasi Pracownicy pracują nad usunięciem awarii w systemie ciągłym.
  Źródło ciepła jest gotowe do dostarczenia ciepła. Wznowienie dostarczania ciepła nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

  AKTUALIZACJA (2015-11-27 godz. 2130)
  „Łęczyńska Energetyka” Spółka z o. o. w Bogdance informuje, że obecne zaawansowanie prac związanych z usuwaniem awarii ciepłociągu w miejscowości Bogdanka wskazuje iż przed północą dnia dzisiejszego zakończone będą roboty montażowe i następnie zostanie uruchomiony odcinek sieci do Stefanowa i Nadrybia.

  Poszukiwania miejsca wycieku na ciepłociągu w Łęcznej zakończono powodzeniem, jednak stopień uszkodzenia rur wymaga przygotowania odpowiednich elementów sieci do ich wymiany. Przez całą noc prowadzona będzie prefabrykacja tych elementów, tak by rano przystąpić do ich zabudowy.
  Wznowienie dostawy wody grzewczej do wszystkich Odbiorców na terenie miasta Łęczna planowane jest na godziny popołudniowe dnia jutrzejszego (28.11.2015 r.)

  AKTUALIZACJA (2015-11-28 godz. 0900)
  Z lekkim poślizgiem, trochę po pierwszej w nocy zakończono prace montażowe na awarii w Bogdance. Rurociąg został napełniony przeszło 200 t wody i rozpoczęto jego wygrzewanie.

  W ciągu nocy wykonano również prefabrykację elementów sieci i w niedługim czasie rozpoczynamy montaż nowych elementów na awarii w Łęcznej. Planowane wznowienie dostaw ciepła po południu w dniu dzisiejszym jest nadal realne.

  AKTUALIZACJA (2015-11-28 godz. 2000)
  Prace montażowe na awarii w Łęcznej zostały zakończone i od godziny 16 trwa uzupełnianie wody w remontowanym rurociągu.

  Z chwilą napełnienia rury wznowione zostanie podawanie ciepła do całego miasta Łęczna. W kotłowni pracuje już duży kocioł który czeka na uruchomienie przepływu wody do Łęcznej.
  Przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy wszystkim którzy nas wspomagali co najmniej dobrym słowem.

 • Zapytanie ofertowe nr 40/2014

  Data ogłoszenia: 2014-11-04

   

  Numer:   40/2014

  Rodzaj: Zapytanie ofertowe

  Temat:  Wykonanie analizy oceniającej możliwości techniczne i zasadność ekonomiczną wybudowania elektrowni opartej na zabudowie baterii paneli fotowoltanicznych na dachu mostu przenośnikowego węgla z Bogdanki do Stefanowa.

  Status:  rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)

   

  Termin składania ofert: do 14.11. 2014 r. do godziny 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.

  Łęczyńska Energetyka Sp. z o.o. w Bogdance zaprasza do złożenia oferty na wykonanie analizy oceniającej możliwości techniczne i zasadność ekonomiczną wybudowania elektrowni opartej na zabudowie baterii paneli fotowoltanicznych na dachu mostu przenośnikowego węgla z Bogdanki do Stefanowa.

   

  I. Wymagane warunki dla wykonawcy zamówienia:

  1. Przedmiot zamówienia.
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analizy oceniającej możliwości techniczne i zasadność ekonomiczną wybudowania elektrowni opartej na zabudowie baterii paneli fotowoltanicznych na dachu mostu przenośnikowego węgla z Bogdanki do Stefanowa.

  2. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia:
  Wykonawca na podstawie uzyskanej od Zamawiającego dokumentacji konstrukcyjnej mostu przenośnikowego węgla z Bogdanki do Stefanowa, innych szczegółowych wymagań Inwestora, innych dokumentacji lub informacji od Zamawiającego, które będą niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia oraz własnej wiedzy, doświadczenia, ewentualnych pomiarów i wizji lokalnych przedstawi:

  • propozycje rozwiązań technicznych montażu paneli fotowoltanicznych na w/w. moście przenośnikowym, urządzeń i instalacji niezbędnych do transformacji i przesyłu wytworzonej energii elektrycznej, miejsca i sposobu połączenia elektrowni z punktem odbioru energii elektrycznej (ze wskazaniem mocy oraz ilości możliwej do uzyskania energii elektrycznej),
  • szacunkowe nakłady inwestycyjne związane z realizacją proponowanych rozwiązań technicznych (ze wskazaniem możliwości etapowania),
  • efektywność ekonomiczną zadania,
  • możliwości pozyskania (w warunkach „Łęczyńskiej Energetyki" Sp. z o.o.) środków pomocowych na realizację proponowanej inwestycji,
  • wnioski i rekomendacje.

   

  II. Sposób przygotowania oferty:

  1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  2. Oferta winna zawierać:

  • Dane identyfikujące Wykonawcę wraz z danymi kontaktowymi (adres, tel. e-mail),
  • Opis doświadczenia i referencje Wykonawcy,
  • Informacje wskazane w pkt. I.2. zaproszenia do składania ofert oraz inne informacje uznane przez Wykonawcę za istotne dla przedmiotu zamówienia,
  • Termin realizacji,
  • Oczekiwane wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu zamówienia.

  3. Oferty należy składać w sekretariacie spółki „Łęczyńska Energetyka" Sp. z o.o. w Bogdance lub przesłać pocztą na adres spółki (Łęczyńska Energetyka" Sp. z o.o. w Bogdance, Bogdanka, 21-013 Puchaczów) w kopercie z napisem: „Oferta - wykonanie analizy oceniającej możliwości techniczne i zasadność ekonomiczną wybudowania elektrowni opartej na zabudowie baterii paneli fotowoltanicznych na dachu mostu przenośnikowego węgla z Bogdanki do Stefanowa" w terminie do 14.11.2014 r. do godz. 1200
  4. Nie dopuszcza się udziału podwykonawców.
  5. Do wyboru oferty będzie brana wartość oferty.

   

  III. Dodatkowe informacje

  1. Płatności za przedmiot umowy w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury VAT po protokólarnym odbiorze prac.
  2. Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. Oferta nie podlega zwrotowi.
  3. Nie przewidujemy informowania wszystkich Oferentów o wynikach postepowania, tylko wybrany Oferent umówiony zostanie na podpisanie umowy będącej podstawą realizacji w/w przedmiotu zadania.

   

  Dodatkowych informacji udziela Piotr Kołodziej tel. (81) 44-31-129.

 • Zapytanie ofertowe nr 39/2014

  Data ogłoszenia: 2014-11-03

   

  Numer:   39/2014

  Rodzaj: Zapytanie ofertowe

  Temat:  Wykonanie analizy technicznej i ekonomicznej oceniającej możliwości odzyskania i efektywnego wykorzystania ciepła zawartego w wodzie z odwodnienia kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka" S.A. w polu Bogdanka.

  Status:  rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)

   

  Termin składania ofert: do 14.11. 2014 r. do godziny 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.

  Łęczyńska Energetyka Sp. z o.o. w Bogdance zaprasza do złożenia oferty na wykonanie analizy techniczno–ekonomicznej oceniającej możliwości efektywnego wykorzystania ciepła zawartego w wodzie z odwodnienia kopalni.

  I. Wymagane warunki dla wykonawcy zamówienia:

  1. Przedmiot zamówienia.
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analizy technicznej i ekonomicznej oceniającej możliwości odzyskania i efektywnego wykorzystania ciepła zawartego w wodzie z odwodnienia kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka" S.A. w polu Bogdanka.

  2. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia:
  Wykonawca na podstawie uzyskanych od Zamawiającego danych eksploatacyjnych w zakresie parametrów i ilości wody z odwodnienia kopalni, aktualnej infrastruktury powierzchniowej związanej z układem odwodnienia kopalni, potencjalnych miejsc i instalacji odbioru odzyskanego ciepła oraz własnej wiedzy, doświadczenia, ewentualnych pomiarów i wizji lokalnych przedstawi:

  • propozycje rozwiązań technicznych odzysku i zagospodarowania ciepła jw. (ze wskazaniem ilości ciepła możliwych do odzyskania oraz możliwych do zagospodarowania),
  • szacunkowe nakłady inwestycyjne związane z realizacją proponowanych rozwiązań technicznych,
  • efektywność ekonomiczną zadania,
  • możliwości pozyskania (w warunkach Łęczyńskiej Energetyki Sp. z o.o.) środków pomocowych na realizację proponowanej inwestycji,
  • wnioski i rekomendacje.


  II. Sposób przygotowania oferty:

  1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  2. Oferta winna zawierać:

  • Dane identyfikujące Wykonawcę wraz z danymi kontaktowymi (adres, tel. e-mail),
  • Opis doświadczenia i referencje Wykonawcy,
  • Informacje wskazane w pkt. I.2. zaproszenia do składania ofert oraz inne informacje uznane przez Wykonawcę za istotne dla przedmiotu zamówienia,
  • Termin realizacji,
  • Oczekiwane wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu zamówienia.

  3. Oferty należy składać w sekretariacie spółki „Łęczyńska Energetyka" Sp. z o.o. w Bogdance lub przesłać pocztą na adres spółki (Łęczyńska Energetyka" Sp. z o.o. w Bogdance, Bogdanka, 21-013 Puchaczów) w kopercie z napisem: „Oferta- wykonanie analizy techniczno–ekonomicznej oceniającej możliwości efektywnego wykorzystania ciepła zawartego w wodzie z odwodnienia kopalni" w terminie do 14.11.2014 r. do godz. 1200
  4. Nie dopuszcza się udziału podwykonawców.
  5. Do wyboru oferty będzie brana wartość oferty

  III. Dodatkowe informacje
  1. Płatności za przedmiot umowy w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury VAT po protokólarnym odbiorze prac.
  2. Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. Oferta nie podlega zwrotowi.
  3. Nie przewidujemy informowania wszystkich Oferentów o wynikach postepowania, tylko wybrany Oferent umówiony zostanie na podpisanie umowy będącej podstawą realizacji w/w przedmiotu zadania.

   

  Dodatkowych informacji udziela Piotr Kołodziej tel. (81) 44-31-129

 • Taryfa dla ciepła 2014

  du m  AKTUALNA TARYFA DLA CIEPŁA (obowiązuje do zakończenia rozliczeń za październik 2015 r.)

  Odbiorcy z rejonów:  Łęcznej, Bogdanki i Zawadowa