przyjazne środowisku naturalnemu ciepło i zdrowa woda

Informacja o zakończeniu realizacji inwestycji pn.: "Budowa stacji uzdatniania wody w Bogdance wraz z połączeniami technologicznymi".

Logo WFOSIGW Lublin„Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance zakończyła w dniu 29.02.2016 r. realizację inwestycji pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody w Bogdance wraz z połączeniami technologicznymi”. Generalnym Wykonawcą zadania była firma SEEN Technologie Sp. z o.o. z Warszawy, a wartość umowy dot. w/w przedsięwzięcia inwestycyjnego to kwota 36 957 550,61 złotych netto.

Inwestycja została sfinansowana ze środków pochodzących z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w wysokości 26 580 000, 00 złotych oraz w pozostałej części ze środków własnych Spółki.

Informacja o udziałach ciepla z odnawialnych źródeł energii w roku 2016

Na podstawie ust 13 w art. 116 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii  „Łęczyńska Energetyka” Spółka z o.o. w Bogdance informuje, że w 2016 roku procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii wyniósł:

 • 0 %   ilości ciepła wytworzonego w naszej ciepłowni w Bogdance.
 • 14 % (drewno odpadowe – jako paliwo kotła) ilości ciepła wytworzonego w naszej lokalnej kotłowni w Zawadowie.

Energia ze żródeł odnawialnych

W momencie wejścia Polski do UE pojawiła się potrzeba dostosowania krajowych regulacji dotyczących Odnawialnych Źródeł Energii i zasad unijnych. W dniu  4 marca 2005 została uchwalona ustawa o zmianie ustawy – Prawo Energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony  środowiska, która doprowadziła do korzystnych zmian dla pod sektora OZE.

23 kwietnia 2009 weszła w życiedyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych,co w konsekwencji doprowadziło do powstania Krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Rok 2010 jest zatem okresem, w którym polityka OZE koncentrować się będzie na wdrożeniu postanowień dyrektywy oraz przygotowaniu i uchwaleniu niezbędnych aktów normatywnych.

Odnawialne Źródła Energii ( OZE ) stanowią ogólny cel krajowy  w ostatecznym zużyciu energii brutto. Szacuje się, że w 2020 r. udział energii wyniesie 15%, podczas gdy  w 2005 roku wyniósł on zaledwie 7,2 %.

W chwili obecnej biomasa pozyskiwana jest głównie z dwóch sektorów – leśnego i rolniczego. Zgodnie z szacunkami Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych ( 2006 r. ), całkowity potencjał techniczny drewna z leśnictwa, możliwy do bezpośredniego wykorzystania na cele energetyczne wynosi ok. 6,1 mln m3 drewna, co jest odpowiednikiem 41,6 PJ energii. Ze względu na wyodrębnienie obszarów Natura 2000, zmniejszy się pozyskana ilość drewna ogółem o ponad 2,5 mln m3 w 2015 roku oraz o 2,74 mln m3 w 2020 r. W związku z trwającymi obecnie  procesem modyfikacji gospodarki leśnej na terenach wyznaczonych w ramach programu NATURA 2000, ostateczny wpływ na pozyskanie drewna jest trudny do określenia.

Czytaj więcej: Energia ze żródeł odnawialnych

Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem

„Łęczyńska Energetyka”  Sp. z o.o. w Bogdance przywiązuje dużą wagę do jakości świadczonych usług, ponieważ dotyczą one tak istotnych dziedzin życia jak dostarczanie ciepła, zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Działalność Spółki podporządkowana jest takim priorytetom jak:

 • świadczenie usług na jak najwyższym poziomie,
 • troska o środowisko naturalne,
 • stabilny rozwój przedsiębiorstwa.


Ustanowiony Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem obowiązuje wszystkich naszych pracowników,

polityka m zadeklarowane w Polityce   cele osiągamy przez:

 • terminową i zgodną z wymaganiami jakościowymi realizację usług,
 • systematyczne usprawnianie technologii,
 • kontrolowanie postępu technicznego,
 • cykliczną ocenę poziomu satysfakcji klienta, ankieta zadowolenia Klienta do pobrania w formacie pdf na końcu artykułu.
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez ich systematyczne szkolenie i dokształcanie,
 • ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem.

iso 9001 miso 14001 mZintegrowany Systemu Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego (ZSZ) został zbudowany w oparciu o wymagania norm : PN EN ISO 9001:2008 i PN EN ISO 14001:2005.
ZSZ funkcjonuje w Spółce na bazie istniejącej struktury organizacyjnej oraz funkcjonujących procesów. Obejmuje swoim zakresem działania i czynności, które mają znaczący wpływ na środowisko jak i na wyrób/usługę.
System Zarządzania Środowiskowego funkcjonuje i jest certyfikowany od czerwca 2003 r. natomiast System Zarządzania Jakością certyfikowany od lipca 2006 r. POSIADANE CERTYFIKATY

Spółka posiada następujące certyfikaty:

 • zarządzania jakością, zgodny z normą ISO 9001 - przyznany przez SGS Société Générale de Surveillance SA
 • zarządzania środowiskowego, zgodny z normą ISO 14001 - przyznany przez SGS Société Générale de Surveillance SA

Certyfikaty nakładają na nas obowiązek ciągłego doskonalenia metod pracy, nadążania za nowościami technicznymi i organizacyjnymi oraz potwierdzania własnych umiejętności i kompetencji.

 

Do pobrania:
Ankieta zadowolenia Klienta. pdf (.pdf 171 KB)