przyjazne środowisku naturalnemu ciepło i zdrowa woda

Energia ze żródeł odnawialnych

Rozmiar tekstu:

W momencie wejścia Polski do UE pojawiła się potrzeba dostosowania krajowych regulacji dotyczących Odnawialnych Źródeł Energii i zasad unijnych. W dniu  4 marca 2005 została uchwalona ustawa o zmianie ustawy – Prawo Energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony  środowiska, która doprowadziła do korzystnych zmian dla pod sektora OZE.

23 kwietnia 2009 weszła w życiedyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych,co w konsekwencji doprowadziło do powstania Krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Rok 2010 jest zatem okresem, w którym polityka OZE koncentrować się będzie na wdrożeniu postanowień dyrektywy oraz przygotowaniu i uchwaleniu niezbędnych aktów normatywnych.

Odnawialne Źródła Energii ( OZE ) stanowią ogólny cel krajowy  w ostatecznym zużyciu energii brutto. Szacuje się, że w 2020 r. udział energii wyniesie 15%, podczas gdy  w 2005 roku wyniósł on zaledwie 7,2 %.

W chwili obecnej biomasa pozyskiwana jest głównie z dwóch sektorów – leśnego i rolniczego. Zgodnie z szacunkami Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych ( 2006 r. ), całkowity potencjał techniczny drewna z leśnictwa, możliwy do bezpośredniego wykorzystania na cele energetyczne wynosi ok. 6,1 mln m3 drewna, co jest odpowiednikiem 41,6 PJ energii. Ze względu na wyodrębnienie obszarów Natura 2000, zmniejszy się pozyskana ilość drewna ogółem o ponad 2,5 mln m3 w 2015 roku oraz o 2,74 mln m3 w 2020 r. W związku z trwającymi obecnie  procesem modyfikacji gospodarki leśnej na terenach wyznaczonych w ramach programu NATURA 2000, ostateczny wpływ na pozyskanie drewna jest trudny do określenia.

Biomasa rolnicza to około 180,5 tyś. ha ( stan na 2006 ) co stanowi około 1,1% ogółu użytków rolnych. Zwiększenie wykorzystania biomasy pochodzącej z upraw energetycznych wymaga utworzenia całego systemu obejmującego produkcję, dystrybucję i wykorzystanie biomasy. Wobec powyższych założeń, celowe stanie się zakładanie masowych plantacji wieloletnich ( wierzba energetyczna, mozga, topinambur, miskantus, ślazowiec itp. ) ukierunkowanych na produkcję biomasy wykorzystywanej na cele energetyczne.

Rysunek 1. Uprawy roślin energetycznych w sezonie 2007/2008

 

Innym kierunkiem pozyskania typowo rolniczej biomasy jest wykorzystanie słomy zbóż i rzepaku. Jej produkcja w Polsce określana jest na około 25-28 Mg rocznie, z czego na cele energetyczne przeznaczane jest od 4 do 10 mln Mg. Głównym produktem wykorzystania słomy jest produkcja paliwa stałego ( brykiet, pellet ) oraz biogaz.

 

Rysunek 2. Możliwość pozyskania słomy na cele energetyczne (tys. Mg)

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

„ Łęczyńska Energetyka” Spółka z o.o. w Bogdance, chcąc sprostać wszystkim wymogom prawnym,  jako pierwsza w regionie prowadzi na dużą skalę doświadczalne plantacje roślin energetycznych. Obecnie na ponad 100 ha uprawiane są wierzba energetyczna oraz fińska odmiana mozgi trzcinowatej. Spółka nasza nawiązała również współpracę  z zamojską delegaturą Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, w wyniku której założona została mała plantacja doświadczalna, nad którą opiekę sprawują wykwalifikowani pracownicy uczelni jak również studenci zainteresowani zagadnieniami OZE.

Zebrane dotychczas doświadczenia mają posłużyć Spółce do założenia typowo produkcyjnej plantacji roślin energetycznych, a w konsekwencji zapewnienia stałych dostaw własnej biomasy do projektowanej elektrociepłowni w Bogdance oraz odbiorców zewnętrznych.