przyjazne środowisku naturalnemu ciepło i zdrowa woda

Zapytanie ofertowe nr 46/2016

Rozmiar tekstu:

Data ogłoszenia: 28.07.2016
Numer: 46/2016
Rodzaj: Zapytanie ofertowe z możliwością negocjacji
Temat: Wykonanie audytu efektywności energetycznej oraz przygotowanie wniosku zgłoszeniowych na przetarg URE

Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesione do archiwum)

 

Termin składania ofert: do 10.08. 2016 r. do godziny 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance

 

„Łęczyńska Energetyka" Sp. z o. o. w Bogdance zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie audytu efektywności energetycznej napowietrznej magistrali ciepłowniczej dn 350 Bogdanka – Łęczna odcinek o długości 490 m wraz z wnioskiem zgłoszeniowym na przetarg URE.

 

Wymagane warunki dla wykonawcy zamówienia:

 1. Warunki zamówienia:
 2. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie audytu efektywności energetycznej dla odcinka 490 m napowietrznej magistrali ciepłowniczej dn 350 Bogdanka – Łęczna odcinek. Przygotowanie wniosków zgłoszeniowych na przetarg URE.

 1. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia:

Wykonawca na swój koszt i odpowiedzialność wykona i dostarczy przedmiot zlecenia do siedziby Zamawiającego w terminie nie późniejszym niż termin przetargu ogłoszonego przez URE. Audyt efektywności energetycznej powinien spełniać wymogi obowiązujące z aktów prawnych, a w szczególności:

        Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej,

        Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

Rozliczenie za dostarczony przedmiot zlecenia będzie zgodne z przyjętą ofertą Wykonawcy w oparciu o cenę netto plus podatek VAT.

 1. Podstawa wykonania prac są dane od Zamawiającego oraz wizja lokalna.
 2. Płatności za przedmiot umowy w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury VAT po protokólarnym odbiorze prac.
 3. Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. Oferta nie podlega zwrotowi.
 4. Nie przewidujemy informowania wszystkich Oferentów o wynikach postepowania, tylko wybrany Oferent otrzyma zlecenie realizacji w/w zadania.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:
 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Ofertę powinna zawierać :

-        Opis doświadczenia i referencja oferenta

-        Opis zakresu opracowania,

-        termin realizacji,

-        koszt usługi oddzielnie dla każdego z budynków.

 1. Oferty należy składać w sekretariacie spółki „Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance lub przesłać pocztą na adres spółki (Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance, Bogdanka, 21-013 Puchaczów) w kopercie z napisem: „Oferta- audyt efektywności energetycznej” w terminie do 10.08.2016 r. do godz. 1200
 2. Nie dopuszcza się udziału podwykonawców.
 3. Do wyboru oferty będzie brana wartość oferty.

Dodatkowych informacji udziela Pan Piotr Kołodziej tel. (81) 44-31-129