przyjazne środowisku naturalnemu ciepło i zdrowa woda

Zapytanie ofertowe 2/1017

Rozmiar tekstu:

Data ogłoszenia: 2017-01-25

Numer: 2/2017

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Wykonania pomiarów jakościowych produkowanych obecnie wód na SUW tj. wody pitnej, wody technologicznej dla centralnej klimatyzacji kopalni oraz wody dla sieci ppoż.,

Status: - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)


Termin realizacji: pomiary (oczekiwany do 28.02.2017 r.) , sprawozdanie końcowe (wymagany termin do 15.03.2017 r.). 

Termin składania ofert: do 03.02.2017 r. godzina 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.

„Łęczyńska Energetyka" Sp. z o.o. w Bogdance poszukuje akredytowanej firmy, która wykona pomiary jakościowe produkowanych obecnie wód na SUW w Bogdance tj. wody pitnej, wody technologicznej dla centralnej klimatyzacji kopalni (dla Pola Bogdanka) oraz wody dla sieci ppoż. pod ziemią kopalni (chłodzenie dołu).

Akredytowane firmy zainteresowane realizacją prac powinny składać oferty, w których należy podać :

1. Cenę netto za wykonanie usługi polegającej na:
   - pobraniu próbek średniogodzinnych wód w wyznaczonym jednym dniu w Bogdance (dzień roboczy maksymalny rozbiór godzinowy po godz. 8) w tym również wody surowej (zasilanie) dla SUW,
   - pobranie próbek oczyszczonych i surowych ścieków sanitarnych w ujęciu godzinowym,
   - przeanalizowanie pobranych próbek we własnym akredytowanym laboratorium zgodnie z podanym zakresem,
   - opracowanie wyników analiz i sporządzenia raportu końcowego parametrów jakościowych,
   - dostarczeniu wyników badań loco Bogdanka (wymagany termin do 15.03.2017 r.),
2. Cena usługi powinna być podana dla realizacji całego zakresu i przy pobraniu próbek w ciągu jednego wyznaczonego dnia roboczego.
3. Termin realizacji (zalecany termin realizacji : od 15.02.2017 r. do 15.03.2017 r.)
4. Warunki płatności (preferowane do 30 dni od daty otrzymania faktury po protokólarnym przekazaniu wyników analiz).
5. Potwierdzenie zaakceptowania warunków umowy według załączonego wzoru lub zgłoszenie uwag do treści umowy.
6. Referencje i potwierdzenie akredytacji w wymaganym zakresie analiz.
7. Opis proponowanych analiz referencyjnych dla poszczególnych parametrów proponowanych przez oferenta.


Zakres pobieranych próbek obejmuje :

- Sprawdzenie parametrów jakościowych wody surowej (zasilanie) SUW : pH, ChZT, BZT5, Zawiesina łatwoopadająca i ogólna, Chlorki, Fosforany, Siarczany ,
- Sprawdzenie poziomu zanieczyszczeń w surowych i oczyszczonych ściekach sanitarnych poprzez określenie następujących parametrów dla próbki: ChZT, BZT5, zawiesina,
- Sprawdzenie czy woda pitna spełnia wymagania podane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 poz.  1989) oraz Dyrektywy Unii Europejskiej Nr 98/83/EC z 03.11.1998r.
- Wykonanie poniższych badań wody technologicznej dla centralnej klimatyzacji kopalni – dla Pola Bogdanka
  Wygląd, barwa, zapach, pH, twardość ogólna, zawartość siarczanów, zawartość żelaza, zawartość chlorków, zawartość manganu, zawartość bakterii
- Wykonanie poniższych badań wody dla sieci p.poż wyrobisk górniczych (chłodzenie dołu)
  twardość ogólna; zawiesina (brak cząstek o wielkości powyżej 10 µm), woda ma odpowiadać wodzie pitnej pod względem bakteriologicznym.
- Dostarczenie opracowanych wyników badań wraz ze sporządzeniem raportu końcowego podsumowującego dotrzymanie parametrów jakościowych,

Wybrany oferent otrzyma parametry jakie ma spełniać produkowana woda. Istnieje możliwość wcześniejszego zapoznania się z obiektem, z którego będą pobierane próby do badań, celem określenia miejsc z których powinny być pobrane próby i poglądowe zapoznanie się z technologią produkcji wody.

Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. Oferta nie podlega zwrotowi.
Nie przewidujemy informowania wszystkich oferentów o wynikach postępowania, tylko wybrany oferent umówiony zostanie na podpisanie umowy będącej podstawą realizacji prac.

 

Do pobrania:
Projekt Umowy.pdf  (.pdf 140  KB)

   

Osoba do kontaktu:
Syta Marek tel. (81) 44-31-127, E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.