przyjazne środowisku naturalnemu ciepło i zdrowa woda

Zapytanie ofertowe 62/2018

Rozmiar tekstu:

Data ogłoszenia: 2018-09-24

Numer: 62/2018

Rodzaj: Zapytanie ofertowe z możliwością negocjacji.

Temat: Wykonanie projektu modernizacji pomieszczenia stacji transformatorowej 6/0, 4kV oraz rozdzielni RNN-0,4 kV znajdujących się w kotłowni 28 MW w Bogdance.

Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

Termin składania ofert: do 04.10. 2018 r. do godziny 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.

,,Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu modernizacji pomieszczenia stacji transformatorowej 6/0, 4kV oraz rozdzielni RNN-0,4 kV znajdujących się w kotłowni 28 MW w Bogdance.

Wymagane warunki dla wykonawcy zamówienia:

Warunki zamówienia:


I. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie projektu modernizacji dla opisanego zakresu oraz stanowienie nadzoru autorskiego podczas realizacji prac modernizacyjnych w 2019 i 2020 roku.

1. Podstawa wykonania prac są dane od Zamawiającego oraz wizja lokalna.
2. Płatności za przedmiot umowy w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury VAT po protokólarnym odbiorze prac.
3. Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. Oferta nie podlega zwrotowi.
4. Nie przewidujemy informowania wszystkich Oferentów o wynikach postepowania, tylko wybrany Oferent otrzyma zlecenie realizacji w/w zadania.

II. Sposób przygotowania oferty:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę powinna zawierać :
- Opis doświadczenia i uprawnienia projektowe
- Opis zawartości opracowania,
- termin realizacji,
- koszt usługi.

Oferty należy składać w sekretariacie spółki „Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance lub przesłać pocztą na adres spółki (Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance, Bogdanka, 21-013 Puchaczów) w kopercie z napisem: „Oferta- projekt modernizacji pomieszczenia stacji transformatorowej 6/0, 4kV oraz rozdzielni RNN-0,4 kV znajdujących się w kotłowni 28 MW w Bogdance” w terminie do 04.10.2018 r. do godz. 1200

1. Nie dopuszcza się udziału podwykonawców.
2. Do wyboru oferty będzie brana wartość oferty

 

Do pobrania:
Projekt umowy.pdf (.pdf 197 KB)
Zakres prac projektowych.pdf (.pdf 73 KB)

   

Osoby do kontaktu:
Andrzej Dołęga tel. (81) 44-31-130