przyjazne środowisku naturalnemu ciepło i zdrowa woda

Zapytanie ofertowe 63/2018

Rozmiar tekstu:

Data ogłoszenia: 2018-10-01

Numer: 63/2018

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Wykonanie pomiarów jakościowych produkowanych obecnie wód na SUW tj. wody pitnej, wody technologicznej dla centralnej klimatyzacji kopalni (dla Pola Bogdanka) oraz wody dla sieci ppoż. pod ziemią kopalni (chłodzenie dołu), a także pozostałych pomiarów i analiz wchodzących w skład pomiarów gwarancyjnych Stacji Uzdatniania Wody.

Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

Termin realizacji: pomiary (oczekiwany X 2018 r.) , sprawozdanie końcowe (oczekiwany termin do 15.11.2018 r.).

Termin składania ofert: do 09.10.2018 r. godzina 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.

„Łęczyńska Energetyka" Sp. z o.o. w Bogdance poszukuje akredytowanej firmy, która wykona pomiary jakościowe produkowanych obecnie wód na SUW w Bogdance tj. wody pitnej, wody technologicznej dla centralnej klimatyzacji kopalni (dla Pola Bogdanka) oraz wody dla sieci ppoż. pod ziemią kopalni (chłodzenie dołu), a także pozostałych pomiarów i analiz wchodzących w skład pomiarów gwarancyjnych Stacji Uzdatniania Wody".

 Akredytowane firmy zainteresowane realizacją prac powinny składać oferty, w których należy podać :

1. Cenę netto za wykonanie usługi polegającej na:

 • pobraniu próbek średniogodzinnych wód w wyznaczonym jednym dniu w Bogdance (dzień roboczy maksymalny rozbiór godzinowy po godz. 7) w tym również wody surowej (zasilanie) dla SUW,
 • pobraniu próbek średniodobowych wód w wyznaczonym jednym dniu roboczym (ten sam dzień jak wyżej np. od godz. 7 do 7) w tym również wody surowej (zasilanie) dla SUW,
 • Pobranie próbek oczyszczonych i surowych ścieków sanitarnych w ujęciu godzinowym i średniodobowym,
 • przeanalizowanie pobranych próbek we własnym akredytowanym laboratorium zgodnie z podanym zakresem,
 • pomiar hałasu wybranych 6 urządzeń przy maksymalnych rozbiorach,
 • pomiar drgań w pomieszczeniu sterowni, zaplecza sterowni, laboratorium, pomieszczenia socjalne przy maksymalnych rozbiorach,
 • pomiar hałasu z SUW do otoczenia (w dzień i w nocy),
 • przeanalizowanie przepływów i ciśnień dla maksymalnego godzinowego rozbioru,
 • przeanalizowanie przepływów i ciśnień dla rozbioru dobowego,
 • przeanalizowanie zużycia energii elektrycznej i innych surowców (w tym chemii) dla rozbioru dobowego,
 • opracowanie wyników analiz i sporządzenia raportu końcowego podsumowującego dotrzymanie parametrów gwarantowanych oraz kosztu eksploatacyjnego (dla  stwierdzonego zużycia mediów i surowców),
 • dostarczeniu wyników badań loco Bogdanka (wymagany termin do 15.11.2018r.),

2. Cena usługi powinna być podana dla realizacji całego zakresu i przy pobraniu próbek w ciągu jednego wyznaczonego dnia roboczego.
3. Termin realizacji – do uzgodnienia
4. Warunki płatności (preferowane do 30 dni od daty otrzymania faktury po protokólarnym przekazaniu wyników analiz).
5. Potwierdzenie zaakceptowania warunków umowy według załączonego wzoru lub zgłoszenie uwag do treści umowy.
6. Referencje i potwierdzenie akredytacji w wymaganym zakresie analiz.
7. Opis proponowanych analiz referencyjnych dla poszczególnych parametrów proponowanych przez oferenta.

 

Zakres pobieranych próbek obejmuje :

 • Sprawdzenie parametrów jakościowych wody surowej (zasilanie) SUW : pH, ChZT, BZT5, Zawiesina łatwoopadająca i ogólna, Chlorki, Fosforany, Siarczany ,
 • Sprawdzenie poziomu zanieczyszczeń w surowych i oczyszczonych ściekach sanitarnych poprzez określenie następujących parametrów dla próbki godzinowej i średniodobowej: ChZT, BZT5, zawiesina,
 • Sprawdzenie czy woda pitna spełnia wymagania podane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294), oraz Dyrektywy Unii Europejskiej Nr 98/83/EC z 03.11.1998r.
 • Wykonanie poniższych badań wody technologicznej dla centralnej klimatyzacji kopalni – dla Pola Bogdanka
  Wygląd, barwa, zapach, pH, twardość ogólna, zawartość siarczanów, zawartość żelaza, zawartość chlorków, zawartość manganu, zawartość bakterii
 • Wykonanie poniższych badań wody dla sieci p.poż wyrobisk górniczych (chłodzenie dołu)
  twardość ogólna; zawiesina (brak cząstek o wielkości powyżej 10 µm), woda ma odpowiadać wodzie pitnej pod względem bakteriologicznym.
 • Analiza bieżących przepływów i ciśnień poszczególnych rodzajów wód (w tym również wody surowej) w oparciu o wskazania zabudowanych urządzeń pomiarowych w SUW oraz wskazania zarejestrowane w systemie monitorującym SCADA.
 • Analiza dobowego zużycia mediów energetycznych oraz innych surowców do produkcji poszczególnych rodzajów wód z SUW.
 • Dostarczenie opracowanych wyników badań wraz ze sporządzeniem raportu końcowego podsumowującego dotrzymanie parametrów gwarantowanych,

Wybrany oferent otrzyma parametry jakie ma spełniać produkowana woda. Istnieje możliwość wcześniejszego zapoznania się z obiektem, z którego będą pobierane próby do badań, celem określenia miejsc z których powinny być pobrane próby i poglądowe zapoznanie się z technologią produkcji wody.

Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. Oferta nie podlega zwrotowi. Nie przewidujemy informowania wszystkich oferentów o wynikach postępowania, tylko wybrany oferent umówiony zostanie na podpisanie umowy będącej podstawą realizacji prac.

 

Do pobrania:
Projekt umowy.pdf (.pdf 181 KB)

   

Osoby do kontaktu:
Syta Marek tel. (81) 44-31-127, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Florysiak Weronika
tel. (81) 44-31-126, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.