przyjazne środowisku naturalnemu ciepło i zdrowa woda

Zapytanie ofertowe nr 33/2014

Rozmiar tekstu:

Data ogłoszenia: 2014-08-08

 

Numer: 33/2014

Rodzaj: Zapytanie ofertowe

Temat: Dostawa wraz z montażem regałów do nowo wybudowanego magazynu w Bogdance.

Status: rozstrzygnięty zakończony

 

Termin składania ofert: do 10.09.2014 r. godzina 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.

 

 

,,Łęczyńska Energetyka" Sp. z o.o. w Bogdance poszukuje wykonawcy do realizacji zadania:  Dostawa wraz z montażem regałów do nowo wybudowanego magazynu w Bogdance.

1) Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem regałów do nowo wybudowanego magazynu w Bogdance.
Na całość zadania powinno składać się:

  • wykonanie koncepcji wyposażenia wyszczególnionych pomieszczeń w regały o odpowiednich parametrach technicznych,
  • dostawa wraz z montażem regałów.

Wykaz pomieszczeń, które powinny być wyposażone w regały magazynowe wraz z opisem przeznaczenia pomieszczeń w Załączniku_1.

Wykaz i numery pomieszczeń są zgodne z załączonym rzutem poziomym oraz przekrojami.
Przed złożeniem oferty Oferenci powinni przeprowadzić wizję lokalną w magazynie oraz sprawdzić wymiary pomieszczeń.

 Wymagania dla regałów, które będą montowane w nowo wybudowanym magazynie:

  1. Regały powinny maksymalnie wykorzystywać przestrzeń magazynową i posiadać maksymalną ilość półek. Wysokość półek powinna uwzględniać rodzaj asortymentu do magazynowania.
  2. Regały magazynowe powinny spełniać wymagania określone w Polskich Normach.
  3. Regały magazynowe powinny posiadać tabliczkę zawierającą dane pozwalające na pełną identyfikację producenta (nazwę oraz adres), dane o dopuszczalnym obciążeniu półek regałów oraz instrukcję transportu, montażu i użytkowania regałów.
  4. Warunki gwarancji określone w ofercie.

 2) Termin realizacji zamówienia i odbiór przedmiotu zamówienia:

Termin realizacji zamówienia do 15.10.2014 r.
Po wykonaniu zlecenia Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia protokółem odbioru robót.

 3) Sposób przygotowania oferty.

Oferta winna być złożona w jednej zaklejonej i zalakowanej lub opieczętowanej kopercie opisanej w następujący sposób:
nazwa firmy /pieczęć/, aktualny telefon , fax , e-mail
przetarg na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Oferta musi być sporządzona w języku polskim i odpowiadać warunkom przetargu.

Dokumenty wchodzące w skład oferty winny być trwale złączone – zszyte lub zbindowane. Zapisane strony oferty muszą być ponumerowane i zaparafowane przez oferenta lub osobę przez niego upoważnioną.

Formularz ofertowy.
Formularz ofertowy zawierać powinien: dane oferenta, tj. pełną nazwę oferenta, NIP, REGON, pełny adres pocztowy, numer telefonu, numer fax, e-mail oraz:

1. pełną nazwę przedmiotu zamówienia,

2. proponowaną cenę za realizację zlecenia,

   a) cena netto przedmiotu zamówienia, tj. nie zawierającą podatku VAT,
   b) cena musi być określona konkretną kwotą (nie może być zawarta w przedziale "od - do"),

3. wykaz pomieszczeń wraz z:

  • wykazem regałów w danym pomieszczeniu (każdy regał powinien mieć numer, regał na wykazie pomieszczeń powinien mieć numer zgodny z numerem regału na szkicu),
  • cenami jednostkowymi poszczególnych regałów (cena regału + cena montażu),
  • ceną sumaryczną za regały w danym pomieszczeniu,

4. szkic rozmieszczenia regałów (każdy regał powinien mieć numer, regał na wykazie pomieszczeń powinien mieć numer zgodny z numerem regału na szkicu),
5. warunki płatności, Zamawiający informuje, że zapłata ceny (wynagrodzenia) nastąpi w formie przelewu bankowego w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT Zamawiającemu. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót.
6. termin realizacji przedmiotu przetargu,
7. warunki gwarancji jakości,
8. oświadczenie, że ceny zawarte w ofercie są cenami do negocjacji, bądź nie są cenami do negocjacji,
9. oświadczenie o okresie związania ofertą, że minimalny okres związania ofertą rozpoczyna się w dniu złożenia oferty i wynosi 60 dni,
10. osoba do kontaktu z podanym numerem telefonu i adresem e-mail.

 

Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny. Oferta nie podlega zwrotowi.
Nie przewidujemy informowania wszystkich Oferentów o wynikach postępowania, tylko wybrany Oferent poinformowany zostanie o wyborze jego oferty i otrzyma zlecenie będące podstawą realizacji prac.

 

Osoba kontaktowa:
Kazimierz Myszyński tel. 605-287-541, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dołączone pliki:

Załącznik_1 (wykaz pomieszczeń). pdf (pdf. 93 kB)

Rzut pomieszczeń. pdf (pdf. 1,26 MB)

Przekroje. pdf (pdf. 890 kB)