przyjazne środowisku naturalnemu ciepło i zdrowa woda

Zapytanie ofertowe nr 37/2014

Rozmiar tekstu:

Data ogłoszenia: 2014-10-22

 

Numer:   37/2014

Rodzaj: Zapytanie ofertowe

Temat: Oferta na wykonanie audytu efektywności energetycznej.

Status: rozstrzygnięty zakończony

 

Termin składania ofert: do 31.10. 2014 r. do godziny 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.

 

„Łęczyńska Energetyka" Sp. z o. o. w Bogdance zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie audytu efektywności energetycznej napowietrznej magistrali ciepłowniczej.

 

Wymagane warunki dla wykonawcy zamówienia:

I. Warunki zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie audytu efektywności energetycznej dla modernizacji odcinka 1870 m napowietrznej magistrali ciepłowniczej DN 350 na terenie Bogdanka-Puchaczów. Modernizacja polegała na wymianie izolacji termicznej na dwóch rurociągach przesyłowych wody grzewczej. Szczegółowe dane są udostępnione w siedzibie spółki.
2. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia:
Wykonawca na swój koszt i odpowiedzialność wykona i dostarczy przedmiot zlecenia do siedziby Zamawiającego w wyżej określonym terminie. Audyt efektywności energetycznej powinien spełniać wymogi obowiązujące z aktów prawnych, a w szczególności:

  • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej,
  • Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

Rozliczenie za dostarczony przedmiot zlecenia będzie zgodne z przyjętą ofertą Wykonawcy w oparciu o cenę netto plus podatek VAT.
3. Płatności za przedmiot umowy w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury VAT po protokólarnym odbiorze prac.
4. Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. Oferta nie podlega zwrotowi.
5. Nie przewidujemy informowania wszystkich Oferentów o wynikach postepowania, tylko wybrany Oferent umówiony zostanie na podpisanie umowy będącej podstawą realizacji w/w zadania przedmiotu.

II. Sposób przygotowania oferty:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę powinna zawierać :

  • Opis doświadczenia i referencja oferenta
  • Opis zakresu opracowania,
  • termin realizacji,
  • koszt usługi

3. Oferty należy składać w sekretariacie spółki „Łęczyńska Energetyka" Sp. z o.o. w Bogdance lub przesłać pocztą na adres spółki ("Łęczyńska Energetyka" Sp. z o.o. w Bogdance, Bogdanka, 21-013 Puchaczów) w kopercie z napisem: „Oferta- audyt efektywności energetycznej" w terminie do 31.10.2014 r. do godz.1200
4. Nie dopuszcza się udziału podwykonawców.
5. Do wyboru oferty będzie brana wartość oferty.

 

Dodatkowych informacji udziela Pan Piotr Kołodziej tel. (81) 44-31-129