przyjazne środowisku naturalnemu ciepło i zdrowa woda

Zapytanie ofertowe nr 39/2014

Rozmiar tekstu:

Data ogłoszenia: 2014-11-03

 

Numer:   39/2014

Rodzaj: Zapytanie ofertowe

Temat:  Wykonanie analizy technicznej i ekonomicznej oceniającej możliwości odzyskania i efektywnego wykorzystania ciepła zawartego w wodzie z odwodnienia kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka" S.A. w polu Bogdanka.

Status:  rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)

 

Termin składania ofert: do 14.11. 2014 r. do godziny 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.

Łęczyńska Energetyka Sp. z o.o. w Bogdance zaprasza do złożenia oferty na wykonanie analizy techniczno–ekonomicznej oceniającej możliwości efektywnego wykorzystania ciepła zawartego w wodzie z odwodnienia kopalni.

I. Wymagane warunki dla wykonawcy zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analizy technicznej i ekonomicznej oceniającej możliwości odzyskania i efektywnego wykorzystania ciepła zawartego w wodzie z odwodnienia kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka" S.A. w polu Bogdanka.

2. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia:
Wykonawca na podstawie uzyskanych od Zamawiającego danych eksploatacyjnych w zakresie parametrów i ilości wody z odwodnienia kopalni, aktualnej infrastruktury powierzchniowej związanej z układem odwodnienia kopalni, potencjalnych miejsc i instalacji odbioru odzyskanego ciepła oraz własnej wiedzy, doświadczenia, ewentualnych pomiarów i wizji lokalnych przedstawi:

  • propozycje rozwiązań technicznych odzysku i zagospodarowania ciepła jw. (ze wskazaniem ilości ciepła możliwych do odzyskania oraz możliwych do zagospodarowania),
  • szacunkowe nakłady inwestycyjne związane z realizacją proponowanych rozwiązań technicznych,
  • efektywność ekonomiczną zadania,
  • możliwości pozyskania (w warunkach Łęczyńskiej Energetyki Sp. z o.o.) środków pomocowych na realizację proponowanej inwestycji,
  • wnioski i rekomendacje.


II. Sposób przygotowania oferty:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta winna zawierać:

  • Dane identyfikujące Wykonawcę wraz z danymi kontaktowymi (adres, tel. e-mail),
  • Opis doświadczenia i referencje Wykonawcy,
  • Informacje wskazane w pkt. I.2. zaproszenia do składania ofert oraz inne informacje uznane przez Wykonawcę za istotne dla przedmiotu zamówienia,
  • Termin realizacji,
  • Oczekiwane wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu zamówienia.

3. Oferty należy składać w sekretariacie spółki „Łęczyńska Energetyka" Sp. z o.o. w Bogdance lub przesłać pocztą na adres spółki (Łęczyńska Energetyka" Sp. z o.o. w Bogdance, Bogdanka, 21-013 Puchaczów) w kopercie z napisem: „Oferta- wykonanie analizy techniczno–ekonomicznej oceniającej możliwości efektywnego wykorzystania ciepła zawartego w wodzie z odwodnienia kopalni" w terminie do 14.11.2014 r. do godz. 1200
4. Nie dopuszcza się udziału podwykonawców.
5. Do wyboru oferty będzie brana wartość oferty

III. Dodatkowe informacje
1. Płatności za przedmiot umowy w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury VAT po protokólarnym odbiorze prac.
2. Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. Oferta nie podlega zwrotowi.
3. Nie przewidujemy informowania wszystkich Oferentów o wynikach postepowania, tylko wybrany Oferent umówiony zostanie na podpisanie umowy będącej podstawą realizacji w/w przedmiotu zadania.

 

Dodatkowych informacji udziela Piotr Kołodziej tel. (81) 44-31-129