przyjazne środowisku naturalnemu ciepło i zdrowa woda

Zapytanie ofertowe nr 40/2014

Rozmiar tekstu:

Data ogłoszenia: 2014-11-04

 

Numer:   40/2014

Rodzaj: Zapytanie ofertowe

Temat:  Wykonanie analizy oceniającej możliwości techniczne i zasadność ekonomiczną wybudowania elektrowni opartej na zabudowie baterii paneli fotowoltanicznych na dachu mostu przenośnikowego węgla z Bogdanki do Stefanowa.

Status:  rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)

 

Termin składania ofert: do 14.11. 2014 r. do godziny 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.

Łęczyńska Energetyka Sp. z o.o. w Bogdance zaprasza do złożenia oferty na wykonanie analizy oceniającej możliwości techniczne i zasadność ekonomiczną wybudowania elektrowni opartej na zabudowie baterii paneli fotowoltanicznych na dachu mostu przenośnikowego węgla z Bogdanki do Stefanowa.

 

I. Wymagane warunki dla wykonawcy zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analizy oceniającej możliwości techniczne i zasadność ekonomiczną wybudowania elektrowni opartej na zabudowie baterii paneli fotowoltanicznych na dachu mostu przenośnikowego węgla z Bogdanki do Stefanowa.

2. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia:
Wykonawca na podstawie uzyskanej od Zamawiającego dokumentacji konstrukcyjnej mostu przenośnikowego węgla z Bogdanki do Stefanowa, innych szczegółowych wymagań Inwestora, innych dokumentacji lub informacji od Zamawiającego, które będą niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia oraz własnej wiedzy, doświadczenia, ewentualnych pomiarów i wizji lokalnych przedstawi:

  • propozycje rozwiązań technicznych montażu paneli fotowoltanicznych na w/w. moście przenośnikowym, urządzeń i instalacji niezbędnych do transformacji i przesyłu wytworzonej energii elektrycznej, miejsca i sposobu połączenia elektrowni z punktem odbioru energii elektrycznej (ze wskazaniem mocy oraz ilości możliwej do uzyskania energii elektrycznej),
  • szacunkowe nakłady inwestycyjne związane z realizacją proponowanych rozwiązań technicznych (ze wskazaniem możliwości etapowania),
  • efektywność ekonomiczną zadania,
  • możliwości pozyskania (w warunkach „Łęczyńskiej Energetyki" Sp. z o.o.) środków pomocowych na realizację proponowanej inwestycji,
  • wnioski i rekomendacje.

 

II. Sposób przygotowania oferty:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Oferta winna zawierać:

  • Dane identyfikujące Wykonawcę wraz z danymi kontaktowymi (adres, tel. e-mail),
  • Opis doświadczenia i referencje Wykonawcy,
  • Informacje wskazane w pkt. I.2. zaproszenia do składania ofert oraz inne informacje uznane przez Wykonawcę za istotne dla przedmiotu zamówienia,
  • Termin realizacji,
  • Oczekiwane wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu zamówienia.

3. Oferty należy składać w sekretariacie spółki „Łęczyńska Energetyka" Sp. z o.o. w Bogdance lub przesłać pocztą na adres spółki (Łęczyńska Energetyka" Sp. z o.o. w Bogdance, Bogdanka, 21-013 Puchaczów) w kopercie z napisem: „Oferta - wykonanie analizy oceniającej możliwości techniczne i zasadność ekonomiczną wybudowania elektrowni opartej na zabudowie baterii paneli fotowoltanicznych na dachu mostu przenośnikowego węgla z Bogdanki do Stefanowa" w terminie do 14.11.2014 r. do godz. 1200
4. Nie dopuszcza się udziału podwykonawców.
5. Do wyboru oferty będzie brana wartość oferty.

 

III. Dodatkowe informacje

1. Płatności za przedmiot umowy w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury VAT po protokólarnym odbiorze prac.
2. Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. Oferta nie podlega zwrotowi.
3. Nie przewidujemy informowania wszystkich Oferentów o wynikach postepowania, tylko wybrany Oferent umówiony zostanie na podpisanie umowy będącej podstawą realizacji w/w przedmiotu zadania.

 

Dodatkowych informacji udziela Piotr Kołodziej tel. (81) 44-31-129.