przyjazne środowisku naturalnemu ciepło i zdrowa woda

Zapytanie ofertowe nr 44/2015

Rozmiar tekstu:

Data ogłoszenia: 2015-08-07

Numer: 44/2015

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Wykonanie ekspertyzy budowlanej stóp/ław betonowych magistrali ciepłowniczej.

Status: rozstrzygnięty zakończony  (przeniesiony do archiwum)

 

Termin składania ofert: do 14.08.2015 r. godzina 1200 w formie papierowej w siedzibie Spółki w Bogdance .

 

„Łęczyńska Energetyka” Spółka z o.o. w Bogdance poszukuje wykonawcy ekspertyzy budowlanej stóp/ław betonowych magistrali ciepłowniczej.


I. Zakres zlecenia
Ekspertyza winna dotyczyć stanu technicznego stóp/ław betonowych słupów estakady napowietrznej magistrali ciepłowniczej 2xDN350 Bogdanka – Turowola.
Należy zinwentaryzować i ocenić 369 ław betonowych w sposób umożliwiający ich łatwą identyfikację (np. według załączonego wykazu lub w sposób umożliwiający łatwą lokalizację – do uzgodnienia z Zamawiającym przed podjęciem prac) oraz podzielić je na co najmniej 3 grupy główne:

1. wymagające wyłącznie odnowienia zewnętrznej warstwy zabezpieczającej
2. kwalifikujące się do natychmiastowej naprawy/remontu
3. wymagające bardziej szczegółowej analizy/badań w celu określenia stopnia degradacji oraz sposobu naprawy czy odtworzenia

Dopuszcza się podział na więcej grup głównych lub zmianę nazw powyższych grup na wniosek oceniającego i w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą.

Oferta powinna uwzględniać :
• koszty odkopania elementów podziemnych stóp/ław w celu ich oceny,
• sporządzenie dokumentacji fotograficznej (w wersji elektronicznej) z inwentaryzacji wszystkich stóp/ław
• sporządzenie kart/opisu każdej ze stóp lub dla kilku stóp o podobnym stanie technicznym,
• koszt wykonania odwiertów rdzeniowych z reprezentatywnej liczby stóp/ław (określi oferent – oczekiwane 5%) i zbadanie ich w laboratorium metodą niszczącą celem ustalenia wytrzymałości, rodzaju betonu oraz przeanalizowania głębokości i stopnia degradacji. Należy przeprowadzić badania chemiczne reprezentatywnej grupy stóp/ław celem prawidłowego ustawienia technologii napraw i optymalizacji kosztów wymaganego remontu.

II. Wymagania co do opracowania końcowego.
Ocenę należy wykonać przy użycia własnych materiałów oraz przy wykorzystaniu własnego transportu i własnych narzędzi.

Opracowanie końcowe powinno zawierać również:
• zakres i rozwiązania materiałowo-technologiczne przeprowadzanego remontu stóp/ław w każdej z w/w grup
• zestawienie rodzajowo- ilościowe wymaganych materiałów remontowych
• rodzaj i zakres ewentualnych dodatkowych wymaganych analiz/badań (poza przygotowywaną ekspertyzą)
• przedmiar robót dla wszystkich podpór,
• kosztorys prac dla każdej z w/w grup.
• dokumentację fotograficzną wraz z identyfikacją dla wszystkich podpór – na nośniku elektronicznym,
• opis/karty inwentaryzacji stóp/ław wraz z wynikami badań, określeniem stanu technicznego dla pojedynczych stóp lub grupy stóp (o zbliżonym stanie) objętych bardziej szczegółową analizą.

III. Wymagania co do autora opracowania
Osoba podejmująca się przeprowadzenia ekspertyzy powinna posiadać uprawnienia budowlane, projektowe lub konstrukcyjne w zakresie budownictwa lądowego lub uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego.

IV. Terminy i sposób rozliczenia
Oferta winna być złożona w jednej zaklejonej i zalakowanej lub opieczętowanej kopercie opisanej w następujący sposób:
„Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance
Bogdanka 21-013 Puchaczów
tel: 81 44-31 102
fax: 81 44-31 101

"Zapytanie ofertowe 44/2015"

Termin złożenia oferty 14.08.2015 do godziny 12.00.


Oferta powinna zawierać:
1. Cenę netto prac.
2. Termin realizacji (oczekiwany do 30 września 2015 r.).
3. Warunki płatności (minimum 30 dni od otrzymania faktury).
4. Wstępne warunki nadzoru autorskiego przy dużych pracach remontowych lub przy prowadzeniu szczegółowszych badań czy analiz – zakres poza umową na ekspertyzę.

V. Dodatkowe informacje
Oferta powinna uwzględniać składniki ekspertyzy nie wymienione w powyższych punktach, a istotne z punktu widzenia kompletności analiz.

 

Osoba do kontaktu:
Łukasz Krygier
tel. (81) 4431137 , 726606601
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Załączniki:
Zestawienie podpór.xls (xls. 85 KB)
Wzór umowy.pdf (.pdf 195 KB)

 

Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, jak tez zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. Oferta nie podlega zwrotowi.
O wynikach postępowania poinformujemy wybranych oferentów celem ostatecznej negocjacji ceny. Podpisanie umowy jest podstawą do rozpoczęcia prac. Wzór umowy w załączniku.