Zapytanie ofertowe 67/2019

Data ogłoszenia: 08.10.2019

Numer: 67/2019

Rodzaj: Zapytanie ofertowe z możliwością negocjacji.

Temat: Wykonanie projektu modernizacji układów pomiarowo – rozliczeniowych energii elektrycznej w komorze BG7 w Łęcznej i w komorze (dyspozytorni) BR1 Turowola.

Status: zakończone-zarchiwizowane.

 

Termin składania ofert: do 18.10. 2019 r. do godziny 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.


,,Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektów modernizacji układów pomiarowo – rozliczeniowych energii elektrycznej w komorze BG7 w Łęcznej i w komorze (dyspozytorni) BR1 Turowola.

Warunki zamówienia:

I. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie projektów modernizacji według wytycznych PGE (w załączeniu) oraz uzgodnienie tych opracowań u tego dostawcy.
Podstawa wykonania prac są wytyczne PGE, schematy zabezpieczeń i układów pomiarowych (w załączeniu) oraz wizja lokalna.

1. Płatności za przedmiot umowy w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury VAT po protokólarnym odbiorze prac (projekty w pełni uzgodnione w PGE).
2. Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. Oferta nie podlega
zwrotowi.
3. Nie przewidujemy informowania wszystkich Oferentów o wynikach postepowania, tylko wybrany Oferent otrzyma zlecenie realizacji w/w zadania.

II.Sposób przygotowania oferty:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna zawierać :
– Opis doświadczenia i uprawnienia projektowe
– termin realizacji,
– koszt usługi.

Oferty należy składać w sekretariacie spółki „Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance lub przesłać pocztą na adres spółki (Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance, Bogdanka, 21-013 Puchaczów) w kopercie z napisem: „Oferta- projekty układów pomiarowo – rozliczeniowych energii elektrycznej w komorze BG7 w Łęcznej i w komorze (dyspozytorni) BR1 Turowola” w terminie do 18.10.2019 r. do godz 1200

1. Nie dopuszcza się udziału podwykonawców.
2. Do wyboru oferty będzie brana wartość oferty.

Do pobrania:
Wytyczne projektowe BG7.pdf (.pdf 55 KB)
Schemat BG7.pdf (.pdf 201 KB)
Wytyczne projektowe BR1.pdf (.pdf 55 KB)
Schemat BR1.pdf (.pdf 202 KB)

Dodatkowych informacji udziela Andrzej Dołęga tel. (81) 44-31-130