Ochrona Środowiska

“Łęczyńska Energetyka” Spółka z o.o. w Bogdance zlokalizowana jest na terenie przemysłowym kopalni Lubelski Węgiel “Bogdanka” S.A. w Bogdance. Przedsiębiorstwo sąsiaduje z terenami chronionymi przyrodniczo, tj. Poleskiego Parku Narodowego, Parku Krajobrazowego Pojezierze Łęczyńskie oraz obszarami chronionymi i rezerwatami usytuowanymi na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Jesteśmy świadomi, że prowadzimy eksploatację ciepłowni w sąsiedztwie obszarów o wysokiej randze ochrony przyrodniczej i stąd nasze przesłanie „PRZYJAZNE CIEPŁO W ZGODZIE W EKOLOGIĄ”. Pod względem oddziaływania na środowisko Spółka nie stanowi ekologicznego zagrożenia dla otoczenia, posiada wymagane prawnie decyzje i pozwolenia, nie była obciążona karami za przekroczenie wyznaczonych norm.


Dbałość o środowisko naturalne stanowi ważny element działalności firmy i jest traktowany przez kierownictwo Spółki jako jeden z podstawowych czynników jej rozwoju. Zasadniczym celem jest minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko naturalne urządzeń technicznych eksploatowanych przez Spółkę, obniżenie ilości pyłów i gazów emitowanych do atmosfery oraz zagospodarowanie i utylizacja osadów powstających na oczyszczalniach ścieków.


W celu realizacji powyższych postanowień Spółka poczyniła szereg przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska. Wykonano prace modernizacyjno – remontowe kotłów WR-5 oraz kotła WRp-46/W-28 przystosowując je do współspalania biomasy drzewnej i rolniczej. Stworzono plantacje roślin energetycznych na powierzchni około 140 ha, wykorzystywanych następnie jako składnik paliwa w procesie współspalania w urządzeniach energetycznych Grupy ENEA.


Wybudowano i uruchomiono instalację odsiarczania i odpylania spalin dla wszystkich kotłów wodnych zainstalowanych w ciepłowni w Bogdance, która pozwoliła na uzyskanie emisji zanieczyszczeń do powietrza poniżej wymaganych standardów emisyjnych.


Wykonano modernizację oczyszczalni ścieków w Nadrybiu, oczyszczającej ścieki sanitarne z terenów kopalni zlokalizowanych w polu Stefanów i Nadrybie.
Wybudowano i uruchomiono stację uzdatniania wody (SUW) w Bogdance, która wytwarza z wód dołowych pochodzących z odwodnienia kopalni i wód deszczowych: wodę pitną, wodę technologiczną dla instalacji klimatyzacji w Bogdance oraz wodę ppoż. dla wyrobisk górniczych (ta ostatnia również z wykorzystaniem oczyszczonych ścieków sanitarnych).


Politykę proekologiczną realizujemy w ramach wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania, który obejmuje:
– system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami ISO 14001:2015
– system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001:2015