Klauzula informacyjna

1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest „Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance, Bogdanka, 21-013 Puchaczów.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować sią mailowo: iod@lebog.com.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia aktualnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu i w przypadku wyrażenia zgody, także na potrzeby przyszłych rekrutacji.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze zgodnie z art. 22¹ § 1 i 4 Kodeksu pracy, wobec czego ich podanie jest obowiązkowe, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji;
b) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana jako osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – Pani/Pana dobrowolna zgoda, w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana takiej zgody w odniesieniu do przetwarzania danych na potrzeby dalszych rekrutacji,
d) art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – Pani/Pana dobrowolna zgoda, w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana takiej zgody, w odniesieniu do przetwarzania danych szczególnie chronionych,
e) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem w ramach prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora,
f) art. 9 ust. 2 lit. f) RODO – ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń w przypadku przekazania i zgody na przetwarzanie danych szczególnie nie chronionych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
5. Podanie innych danych, niż dane szczególnie chronione, w zakresie wykraczającym poza art. 22¹ § 1 i 4 Kodeksu pracy, zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit a. RODO) na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO (poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
7. Pani/Pana dane zgromadzone w aktualnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez Administratora przez okres trwania procesu rekrutacji, po czym dane mogą być przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych.
8. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pana/Pani dane będą przetwarzane do czasu odwołania zgody nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat od dnia zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Pan/Pani złożył/a swoją ofertę.
9. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są dostawcy usług IT, podmioty świadczące wsparcie IT na rzecz Administratora, dostawcy usług w szczególności podmioty świadczące dla Administratora usługi prawne.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ § 1 i 4 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.
11. Posiada Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii- w granicach art. 15 RODO,
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych- w granicach art. 15 RODO;
3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych- w granicach art. 18 RODO;
4) usunięcia danych osobowych- w granicach art. 17 RODO;
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w granicach art. 21 RODO.
6) cofnięcia zgody. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody może Pan/Pani cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych zakresach lub jej wycofanie nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Pana/Pani, a także nie może powodować wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji.

UWAGA!
Może Pani/Pan złożyć pisemny wniosek dotyczący realizacji swoich praw do Administratora na adres wskazany w pkt. 1 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@lebog.com.pl

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.