Klauzula informacyjna

1.  Administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest „Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance, Bogdanka, 21-013 Puchaczów.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować sią mailowo: iod@lebog.com.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b i art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), natomiast inne dane ‒ na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit a. RODO) na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

5. „Łęczyńska Energetyka” będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

6. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

7. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

8. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane do czasu odwołania tej zgody.

9. Odbiorcami danych osobowych mogą być podwykonawcy „Łęczyńskiej Energetyki” w przypadku, w którym usługa jest realizowana z udziałem podmiotu przetwarzającego.

10. Mają Państwo prawo do:

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) usunięcia danych osobowych;

5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6) cofnięcie zgody, które można zrealizować poprzez przesłanie informacji na adres mail: iod@lebog.com.pl.

11. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22^1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.