Formularz kontaktowy


  KLAUZULA INFORMACYJNA

  1. Administratorem danych jest Łęczyńska Energetyka Sp. z o.o. w Bogdance, Bogdanka, 21-013 Puchaczów (dalej: Administrator).

  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych, Łęczyńska Energetyka Sp. z o.o. w Bogdance, Bogdanka, 21-013 Puchaczów, email: iod@lebog.com.pl

  3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość zawartą w formularzu kontaktowym, w tym w celu skontaktowania się z Panią/Panem w razie potrzeby celem doprecyzowania szczegółów Pani/Pana zgłoszenia lub zapytania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

  4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą powyższego formularza kontaktowego.

  5. Dane osobowe otrzymane od Pana/Pani będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na wiadomość zawartą w formularzu kontaktowym lub do odwołania zgody.

  6. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać powierzone przez Administratora dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi prawne, IT.

  7. Posiada Pan/Pani prawo żądania:
  a) dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
  b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
  c) ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
  d) ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
  e) przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO,
  f) odwołania zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  8. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: iod@lebog.com.pl.

  9. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.