Historia

1979 ÷ 1980
Instalacja kotłów wodnych WR-5 – początek funkcjonowania ciepłowni w Bogdance, która była oddziałem kopali w Bogdance.

1983
Przekazano do eksploatacji magistralę ciepłowniczą do miasta Łęczna.

1987
Rozbudowa ciepłowni w Bogdance w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na ciepło w Łęcznej i kopalni – zainstalowano dwa kotły wodne WRp-46.

1990
Rozpoczęcie działalności Spółki od dnia 01.07.1990 r. pod nazwą „KOBO” Spółka z o.o. w Bogdance – przejęcie działalności oddziału energetycznego kopalni w zakresie produkcji energii cieplnej w ciepłowni w Bogdance oraz jej przesyłu i dystrybucji do odbiorców w Bogdance, Nadrybiu i Stefanowie oraz dla miasta Łęczna. Poza podstawową działalnością prowadzona była również działalność usługowa w zakresie wykonawstwa sieci c.o. i c.w.u. i instalacji wodno kanalizacyjnych. Majątek na którym prowadzono działalność Spółki był w całości dzierżawiony od kopalni w Bogdance.

1992
Przejęcie działalności oddziału gospodarki wodno-ściekowej kopalni z dniem 01.06.1992 r., zajmującego się produkcją i dostawą wody do odbiorców w Bogdance, Nadrybiu i Stefanowie oraz dla okolicznych wsi, a także oczyszczaniem i odprowadzaniem ścieków sanitarnych i deszczowych z terenów objętych działalnością kopalni. Ponadto Spółka zajmowała się innymi usługami dla kopalni, takimi jak: produkcja emulsji olejowej do maszyn hydraulicznych na dole kopalni, utrzymanie wodnego obiegu chłodniczego sprężarek kopalnianych.

1994
Przejęcie w III kwartale 1994 r. działalności kopalni w zakresie dystrybucji ciepła i c.w.u. w Osiedlu Samsonowicza w Łęcznej wraz z sieciami osiedlowymi i wymiennikowniami ciepła.

1996
W IV kwartale 1996 r. kopalnia w Bogdance przekazała do ówczesnej Spółki „KOBO” aportem dotychczas dzierżawiony majątek w zamian za udziały w Spółce.

1997
W III kwartale 1997 r. Spółka otrzymała w aporcie od kopalni majątek w postaci kotłowni lokalnej w Zawadowie o mocy 0,9 MWt i rozpoczęła jej eksploatację zaopatrując w ciepło pobliskie obiekty kolejowe.

1997
W dniu 31.10.1997 r. Spółka wydzierżawiła kotłownię lokalną w Łęcznej w osiedlu przemysłowym Pasternik o mocy 1,0 MWt i po modernizacji przekształciła ją w kotłownię rejonową, dostarczającą energię cieplną do okolicznych zakładów przemysłowych. W dniu 25.10.2005 r. Spółka zakończyła eksploatację kotłowni, która pozostała jako rezerwowe źródło ciepła.

1999
W dniu 01.12.1999 r. Spółka wydzierżawiła następną kotłownię lokalną zlokalizowaną w Ostrowie Lubelskim przy Zespole Szkół. Kotłownia w tym okresie posiadała moc 3,24 MWt i zaopatrywała w ciepło obiekty szkolne oraz budynki mieszkalne Spółdzielni Mieszkaniowej „Bakałarz”. Sierpień 2011 roku był ostatnim miesiącem eksploatacji kotłowni przez Spółkę.

2000 ÷ 2011
W okresie od 02.01.2000 r. do stycznia 2011 r. Spółka prowadziła działalność hotelowo – gastronomiczną Ośrodka Wypoczynkowego „Bogdanka” w Kalnicy w Bieszczadach, początkowo na podstawie umowy dzierżawy majątku Ośrodka od kopalni, natomiast w lipcu 2000 r. Spółka otrzymała aportem cały majątek Ośrodka w zamian za utworzone nowe udziały dla kopalni w Bogdance.

2001 ÷ 2005
W okresie od 15.01.2001 r. do 31.03.2005 r. Spółka dzierżawiła kotłownię lokalną przy chłodni AGRAM w Lublinie o mocy 1,98 MWt.

2001
Dnia 01.02.2001 r. Spółka otrzymała aportem od Miasta Łęczna majątek byłego Zakładu Energetyki Cieplnej w Łęcznej w zamian za udziały w Spółce oraz przejęła jego działalność.

2001
Od dnia 17.04.2001 r. „KOBO” Spółka z o.o. działa pod nazwą „Łęczyńska Energetyka” Spółka z o.o. w Bogdance.

2001 ÷ 2004
W okresie od 02.07.2001 r. do 22.03.2004 r. Spółka prowadziła działalność na wydzierżawionych obiektach kotłowni, hydroforni i oczyszczalni ścieków Nadbużańskich Zakładów Przemysłu Skórzanego „Polesie” we Włodawie S.A. z siedzibą w Orchówku.

2008 ÷ 2010
Dnia 01.10.2008 r. Spółka wydzierżawiła kotłownię zlokalizowaną na terenie zakładu przetwórstwa owocowo – warzywnego w Milejowie, ul. Partyzancka 11. Kotłownia posiadała moc 24,12 MWt i zaopatrywała w ciepło: Zakład Fructo-Maj, Wspólnoty Mieszkaniowe, odbiorców komunalnych i indywidualnych. Kwiecień 2010 roku był ostatnim miesiącem eksploatacji kotłowni przez Spółkę.

2011
W kwietniu 2011 roku została oddana do użytkowania nowa instalacja odsiarczania i odpylania spalin dla wszystkich kotłów wodnych zainstalowanych w ciepłowni w Bogdance. Wybudowanie instalacji pozwala na dalszą pracę ciepłowni zgodnie z obowiązującymi normami emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.

2014 ÷ 2015
Budowana Stacja Uzdatniania Wody (SUW) w Bogdance, która ostatecznie została oddana do eksploatacji w lutym 2016 roku, wytwarza z wód dołowych pochodzących z odwadniania kopalni i wód deszczowych: wodę pitną, wodę technologiczną dla instalacji klimatyzacji w Bogdance oraz wodę ppoż. dla wyrobisk górniczych kopalni.

2018
Rozbudowa SUW – zwiększenie wydajności stacji w zakresie produkcji wody ppoż. na potrzeby technologiczne LW „Bogdanka” S.A.