Inspektor Ochrony Danych

W każdym przypadku, gdy będziecie mieli Państwo pytania odnośnie sposobu przetwarzania danych osobowych w organizacji jaką jest „Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance, zapraszamy do kontaktu i wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości z naszym Inspektorem Ochrony Danych.

Na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych poniżej udostępniamy dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych wyznaczonego przez „Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance, z siedzibą w Bogdance:

Adres poczty elektronicznej: iod@lebog.com.pl

Do Inspektora Ochrony Danych Osobowych naszej Spółki można zwracać się też listownie na adres:
Inspektor Ochrony Danych
„Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance
Bogdanka
21-013 Puchaczów

Postaramy się udzielić odpowiedzi najszybciej jak to będzie możliwe.

Przed skontaktowaniem się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych naszej Spółki prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną zamieszczoną poniżej.


Klauzula informacyjna

Informujemy niniejszym, iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:
„Łęczyńska Energetyka” Spółka z o.o. w Bogdance, z siedzibą w Bogdance, 21-013 Puchaczów,
NIP 713-020-71-92, REGON 004164490 (dalej: Administrator). Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to: iod@lebog.com.pl.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu zajęcia się przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych naszej Spółki Pani/Pana zgłoszeniem dotyczącym ochrony danych osobowych oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) w ramach prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie uniemożliwi zajęcie się Pani/Pana zgłoszeniem.

Dane osobowe otrzymane od Pana/Pani będą przechowywane przez okres niezbędny do zajęcia się Pani/Pana zgłoszeniem, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych. Administrator może przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez dłuższy okres niż wskazany wyłącznie, gdy wynika to z obowiązku nałożonego na Administratora przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, lub, gdy będzie istniała inna podstawa przetwarzania Pana/Pani danych określona w art. 6 ust. 1 RODO.

Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać powierzone przez Administratora dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi prawne, IT.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO (poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Posiada Pani/Pan prawo żądania:

a) dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
c) ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
d) ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
e) przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO,
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych – w granicach art. 21    RODO.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody może Pan/Pani cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: iod@lebog.com.pl.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.