Odbiór żużla

„Łęczyńska Energetyka” Spółka z o.o. w Bogdance, posiada do przekazania żużel (odpad o kodzie 10 01 80 – mieszanki popiołowo – żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych) dla :
– osób fizycznych,
– jednostek organizacyjnych nie będących przedsiębiorcami,
– przedsiębiorstwom posiadającym określone prawem decyzje administracyjne na transport i przetwarzanie odpadów.

Warunki przekazania żużla:
1 ) Osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie będące przedsiębiorcami:
Żużel przekazywany jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r ( Dz.U. 2016 poz. 93 ) w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku.
Odbiór żużla realizowany jest transportem własnym odbierającego.
Dowodem przekazania żużla jest Karta Przekazania Odpadu.
2) Przedsiębiorstwa:
Żużel przekazywany jest podmiotom, posiadającym stosowne decyzje administracyjne oraz zostały wpisane do rejestru BDO ( Baza Danych Odpadowych).
Odbiór żużla realizowany jest transportem własnym odbierającego.
Dowodem przekazania żużla jest Karta Przekazania Odpadu.

Opłaty.
Odpad w postaci żużla przekazywany jest bezpłatnie, a opłata za jego załadunek wynosi 12,20 zł netto/Mg.
Więcej informacji uzyskać można pod nr tel.: 81-4431124, 81-4431135