Nowe instalacje fotowoltaiczne

W celu ograniczenia skutków wzrostu kosztów energii elektrycznej zużywanej przez węzły ciepłownicze w Łęcznej zabudowaliśmy dwie dodatkowe mikroinstalacje fotowoltaiczne.
Na dachach 2 wymiennikowni grupowych zainstalowano 67 paneli fotowoltaicznych o mocy jednostkowej 520 W każdy. Na dachu wymiennikowni W5 przy ulicy Staszica 2 powstała instalacja o łącznej mocy elektrycznej 17 kW, a na dachu wymiennikowni W1C przy ul. Wierzbowej 9A instalacja o łącznej mocy elektrycznej 20 kW.
Obie instalacje pracują na zasadzie prosumenta od początku sierpnia 2021 roku, a ilość wyprodukowanej energii elektrycznej powinna zabezpieczyć potrzeby własne tych obiektów w okresie całego roku.
Jest to kolejny mały krok ku ograniczaniu śladu węglowego w dystrybucji ciepła do mieszkańców.

Enea przetestuje technologię wychwytywania CO2

Pilotaż technologiczny zostanie przeprowadzony w Łęczyńskiej Energetyce, spółce córce LW Bogdanka z grupy Enea. Norweska firma dysponuje technologią tzw. sekwestracji, która ma szanse być z powodzeniem stosowana w instalacjach ciepłowniczych i energetycznych.

Technologia norweskiej firmy pozwala na wychwyt i mineralizację dwutlenku węgla z emisji powstałych w instalacjach energetycznych. Rozwiązanie jakim dysponuje firma CAPTICO2 bazuje na kriogenicznym wychwycie oraz zamknięciu CO2 w stabilnym związku chemicznym. Technologia charakteryzuje się wysoką skutecznością wychwytu dwutlenku węgla, a powstała w procesie substancja może być bezproblemowo transportowana, jak i składowana.

Reprezentanci Enei Innowacje, norweskich spółek CAPTICO2 i CAPTICO Rights oraz Łęczyńskiej Energetyki podpisali porozumienie dotyczące współpracy przy projekcie pilotażu technologicznego

Transformacja energetyczna ku neutralności klimatycznej, to nasz priorytet przy wytyczaniu ścieżek rozwoju Grupy Enea. Wiemy, że w okresie przejściowym ważną częścią systemu pozwalającego na budowę OZE będą źródła niskoemisyjne zabezpieczające produkcję energii z wiatru i słońca. Przetestowanie w warunkach operacyjnych technologii CCS (CO2 Capture and Storage) opracowanej przez norweskiego partnera, to dla Grupy Enea możliwość pozyskania unikalnej wiedzy i rozwój nowych kompetencji – powiedział Paweł Szczeszek, prezes Enei.

Współpraca z CAPTICO2, podpisanie porozumienia o współpracy i wykorzystanie innowacyjnej technologii tej spółki może przyspieszyć i przybliżyć perspektywę energetyki niskoemisyjnej, a nawet zeroemisyjnej – powiedział Jacek Dziuba, prezes Enei Innowacje.

Pozytywny wynik testów, w co wszyscy wierzymy, oraz późniejszy rozwój i przemysłowe zastosowanie technologii wychwytu CO2 ze spalin otwiera możliwość spokojniejszej transformacji polskiej energetyki z jednoczesną realizacją nałożonych celów obniżania emisji CO2 – powiedział Dariusz Stawowy, prezes Łęczyńskiej Energetyki.

Głównym założeniem porozumienia i pilotażu jest rozwój technologii ograniczającej emisję CO2 do atmosfery i potwierdzenie poziomu dojrzałości technologii na poziomie TRL 7, czyli testu prototypu w warunkach operacyjnych. W ramach powyższego, przeprowadzone zostaną testy instalacji pilotażowej w ciepłowni mieszczącej się na terenie Lubelskiego Węgla Bogdanka.

Podpisanie umowy na test TRL 7 to ważny krok dla Enei, Łęczyńskiej Energetyki i CAPTICO2. Wspólnie rozpoczniemy podróż w kierunku redukcji emisji CO2. Jesteśmy wdzięczni za tę możliwość, opierając się na istniejących silnych relacjach biznesowych między Polską a Norwegią i wierzymy, że jest to początek długiej i owocnej współpracy – ocenił Knut Hagenes, prezes CAPTICO2.

Po przeprowadzaniu testów i potwierdzeniu założeń technologicznych przedstawiciele stron zakładają możliwość dalszej współpracy. Kolejnym etapem ma być praca nad rozwojem, wdrożeniem oraz komercjalizacją technologii.

Problematyka sekwestracji CO2 jest w kręgu zainteresowań Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w którym powołano Zespół zajmujący się tą tematyką.

Potwierdzenie wysokiej sprawności wychwytu CO2 powstałego w procesie spalania węgla, w warunkach bijących rekordy opłat za emisję tego gazu do atmosfery i rekordowych cen gazu ziemnego, może stanowić istotny czynnik łagodzący koszty transformacji energetycznej.

Przedruk artykułu ze strony:  www.cire.pl
link do wiadomości źródłowej

Pierwsza instalacja fotowoltaiczna

13.05.2020 roku Łęczyńska Energetyka Sp. z o.o. w Bogdance uruchomiła pierwszą instalację fotowoltaiczną funkcjonującą na zasadach prosumenta.
Instalacja została zainstalowana na dachu wymiennikowni W3 w Łęcznej przy ul. Kapitana Żabickiego 5A.
Moc instalacji wynosi 20 kW, a ilość wyprodukowanej energii elektrycznej powinna zabezpieczyć potrzeby własne obiektu w okresie całego roku.

Poprawiamy estetykę miasta

W bieżącym roku Łęczyńska Energetyka Sp. z o.o. w Bogdance przeprowadziła modernizację węzła grupowego W2 w zakresie technologii oraz modernizację całego obiektu wymiennikowni W2 przy ul. Kapitana Żabickiego 1A w Łęcznej. Budynek wymiennikowni został poddany termomodernizacji poprzez całkowitą wymianę elewacji zewnętrznej na ściany o mniejszej przenikalności cieplnej, wymianę stolarki okiennej i docieplenie dachu. Powyższe działania nie tylko zmniejszyły straty cieplne budynku, ale również istotnie poprawiły jego estetykę. Na poprawę estetyki obiektu i otoczenia wpłyną również remont i wymiana nawierzchni parkingu znajdującego się przed wymiennikownią.

Przygotowanie do sezonu ciepłowniczego 2019-2020

Łęczyńska Energetyka Sp. z o.o. w Bogdance zakończyła przygotowania do sezonu grzewczego 2019-2020.
Większość remontów i inwestycji zaplanowanych na ten rok dotyczyło sieci ciepłowniczych – sieci magistralnej wysokoparametrowej i sieci rozdzielczych niskoparametrowych.
Najważniejsze zadania zrealizowane w sezonie remontowym to:

  • likwidacja kolizji rurociągów magistralnych z drogą powiatową nr 2013L Puchaczów – Dratów, poprzez przeniesienie rurociągów biegnących dotychczas nad drogą pod jej powierzchnię,
  • kompleksowa modernizacja rurociągów magistralnych biegnących wzdłuż ul. Chełmskiej w Łęcznej (między ulicami Lisa-Błońskiego i Suffczyńskich), polegająca na wymianie skorodowanych rurociągów, wymianie izolacji termicznej na poliuretanową o niższym współczynniku przenikania ciepła, doszczelnieniu kanału ciepłowniczego, wykonaniu przyłączy dla dwóch nowych odbiorców,
  • wymiana starych rurociągów sieci niskoparametrowej przy ul. Szkolnej w Łęcznej na rurociągi preizolowane,
  • modernizacja sieci wysokoparametrowej c.o. w Nadrybiu – wymiana sieci kanałowej wykonanej w starych technologiach na rurociągi preizolowane.