Poprawiamy estetykę miasta

W bieżącym roku Łęczyńska Energetyka Sp. z o.o. w Bogdance przeprowadziła modernizację węzła grupowego W2 w zakresie technologii oraz modernizację całego obiektu wymiennikowni W2 przy ul. Kapitana Żabickiego 1A w Łęcznej. Budynek wymiennikowni został poddany termomodernizacji poprzez całkowitą wymianę elewacji zewnętrznej na ściany o mniejszej przenikalności cieplnej, wymianę stolarki okiennej i docieplenie dachu. Powyższe działania nie tylko zmniejszyły straty cieplne budynku, ale również istotnie poprawiły jego estetykę. Na poprawę estetyki obiektu i otoczenia wpłyną również remont i wymiana nawierzchni parkingu znajdującego się przed wymiennikownią.

Przygotowanie do sezonu ciepłowniczego 2019-2020

Łęczyńska Energetyka Sp. z o.o. w Bogdance zakończyła przygotowania do sezonu grzewczego 2019-2020.
Większość remontów i inwestycji zaplanowanych na ten rok dotyczyło sieci ciepłowniczych – sieci magistralnej wysokoparametrowej i sieci rozdzielczych niskoparametrowych.
Najważniejsze zadania zrealizowane w sezonie remontowym to:

  • likwidacja kolizji rurociągów magistralnych z drogą powiatową nr 2013L Puchaczów – Dratów, poprzez przeniesienie rurociągów biegnących dotychczas nad drogą pod jej powierzchnię,
  • kompleksowa modernizacja rurociągów magistralnych biegnących wzdłuż ul. Chełmskiej w Łęcznej (między ulicami Lisa-Błońskiego i Suffczyńskich), polegająca na wymianie skorodowanych rurociągów, wymianie izolacji termicznej na poliuretanową o niższym współczynniku przenikania ciepła, doszczelnieniu kanału ciepłowniczego, wykonaniu przyłączy dla dwóch nowych odbiorców,
  • wymiana starych rurociągów sieci niskoparametrowej przy ul. Szkolnej w Łęcznej na rurociągi preizolowane,
  • modernizacja sieci wysokoparametrowej c.o. w Nadrybiu – wymiana sieci kanałowej wykonanej w starych technologiach na rurociągi preizolowane.

Modernizacja sieci ciepłowniczej w Łęcznej przy ul. Gwarków

W związku z zaplanowanym przez Urząd Miasta Łęczna remontem ulicy Gwarków, Łęczyńska Energetyka Sp. z o.o. w Bogdance dokona wymiany odcinków sieci ciepłowniczej zabudowanej pod tą drogą. Wymiana rur na nowe, preizolowane pozwoli na dalszą długoletnią eksploatację tych sieci z mniejszymi stratami, ograniczając jednocześnie ryzyko wystąpienia awarii pod nową drogą.

Nowa taryfa dla ciepła 2019

„Łęczyńska Energetyka” Spółka z o.o. w Bogdance informuje, że począwszy od miesiąca września 2019 r. wprowadza do stosowania nową taryfę dla ciepła.
Taryfa zatwierdzona została przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją NR OLB.4210.11.2019.AWR z dnia 24 lipca 2019 r.
Zmiana została opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 25 lipca 2019 roku poz. 4438.

taryfa_dla_ciepla_2019_09

Basen w Łęcznej

Od 2018 roku na zlecenie Urzędu Miasta w Łęcznej prowadzona była głęboka termomodernizacja całego budynku szkoły przy ulicy Szkolnej w Łęcznej, wraz z remontem znajdującego się tam basenu. Łęczyńska Energetyka Sp. z o.o. w Bogdance miała swój udział w tym przedsięwzięciu, bowiem znajdujące się w szkole węzły cieplne są własnością Spółki. Przeprowadzono modernizację węzłów ciepłowniczych związanych z instalacjami centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, podgrzewu wody basenowej, podgrzewu powietrza w instalacji wentylacyjnej, w tym basenowej.