Zapytanie 37/2015

Data ogłoszenia: 2015-05-12

Numer: 37/2015

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Zakup macierzy dyskowej.

Status: Rozstrzygnięty zakończony.

 

Termin składania ofert: do 19.05.2015 r. godzina 1200 w formie elektronicznej.

 

 

 

,,Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę macierzy dyskowej.

Zaproponowane urządzenie powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:

 1. Podwójny kontroler iSCSI
 2. ISCSI (rozmiar pamięci podręcznej minimum 1GB (preferowane 2GB) z możliwością rozbudowy do 10GB)
 3. FC – interfejs Fiber Channel łącze światłowodowe (obecność lub możliwość dodania w przyszłości)
 4. Zabudowa w szafie typu RACK , 1U lub 2U
 5. Obsługiwane poziomy RAID (przynajmniej): 1,5,10
 6. Wbudowane dwa zasilacze sieciowe
 7. Wolumen dyskowy: 5TB (netto) skonfigurowany w RAID 5 z możliwością dodawania dysków do minimum 20TB
 8. Obsługa różnych typów dysków i wielkości mile widziane.
 9. Dyski twarde (Hot-Swap) o prędkości min 7,5k, 10k lub 15k RPM –preferowane 10 k RPM
 10. Obsługa kanałów I/O (Obsługa wielu kanałów I/O (Multipathing). Automatyczne przełączanie kanału I/O w wypadku awarii ścieżki dostępu serwerów do macierzy).
 11. Współpraca z systemami operacyjnymi Microsoft (2008, 2012), Linux, Unix.
 12. Obecność sprzętu na compatibility list VMware’a (ver. 5.5)

 

 

 • Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
 • Oferta nie podlega zwrotowi.
 • Nie przewidujemy informowania wszystkich Oferentów o wynikach postępowania, tylko wybrany Oferent poinformowany zostanie o wyborze jego oferty i zostanie z Nim podpisana umowa będąca podstawą realizacji prac.
 • Oferty należy przesłać drogą poczty elektronicznej na jeden adresów znajdujących się poniżej.
 • Koszty dostarczenia zakupionego sprzętu po stronie Dostawcy.

 

Zmiana warunków (13.05.2015): 

Dodatkowo proszę określić warunki gwarancji – preferowany 3 letni okres gwarancji.

 

Osoby do kontaktu:
Robert Murak tel. 81 4431107, e-mail: murak@lebog.com.pl
Sławomir Kuśpit tel 81 4431107, e-mail: kuspit@lebog.com.pl

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 41/2015

Data ogłoszenia: 2015-07-15

Numer: 41/2015

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Wykonanie ekspertyzy budowlanej ław betonowych magistrali ciepłowniczej.

Status: rozstrzygnięty zakończony  (przeniesiony do archiwum)

 

Termin składania ofert: do 27.07.2015 r. godzina 1200 w formie elektronicznej lub papierowej w siedzibie Spółki w Bogdance.

 

 

„Łęczyńska Energetyka” Spółka z o.o. w Bogdance poszukuje wykonawcy ekspertyzy budowlanej ław betonowych magistrali ciepłowniczej.

I. Zakres zlecenia
Ekspertyza winna dotyczyć stanu technicznego ław betonowych słupów estakady napowietrznej magistrali ciepłowniczej 2xDN350 Bogdanka – Turowola.

Należy zinwentaryzować i ocenić 369 ław betonowych w sposób umożliwiający ich łatwą identyfikację (np. według załączonego wykazu) oraz podzielić je na grupy :

 1. wymagające wyłącznie odnowienia zewnętrznej warstwy zabezpieczającej
 2. kwalifikujące się do natychmiastowej naprawy/remontu
 3. wymagające bardziej szczegółowej analizy/badań w celu określenia stopnia degradacji oraz sposobu naprawy czy odtworzenia

II. Wymagania co do opracowania końcowego.
Ocenę należy wykonać przy użycia własnych materiałów oraz przy wykorzystaniu własnego transportu i własnych narzędzi.

Część techniczna powinna uszczegółowić :

 • zakres i technologię przeprowadzanego remontu ław w każdej z w/w grup
 • zestawienie rodzajowo ilościowe wymaganych materiałów remontowych
 • rodzaj i zakres ewentualnych wymaganych analiz/badań

Opracowanie końcowe powinno zawierać również:

 • przedmiar robót dla wszystkich podpór,
 • kosztorys prac dla każdej z w/w grup.

III. Wymagania co do autora opracowania
Osoba podejmująca się przeprowadzenia ekspertyzy powinna posiadać uprawnienia budowlane i/lub projektowe.

IV. Terminy i sposób rozliczenia
Oferta winna być złożona w jednej zaklejonej i zalakowanej lub opieczętowanej kopercie opisanej w następujący sposób:

„Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance
Bogdanka 21-013 Puchaczów
tel: 81 44-31 102
fax: 81 44-31 101

Termin złożenia oferty 27.07.2015 do godziny 12.00.
Oferta powinna zawierać:

 1. Cenę netto prac.
 2. Termin realizacji (oczekiwany do 30 sierpnia 2015 r.).
 3. Warunki płatności (minimum 30 dni od otrzymania faktury).
 4. Warunki nadzoru autorskiego przy dużych pracach remontowych lub przy prowadzeniu szczegółowszych badań czy analiz.

V. Dodatkowe informacje
Oferta powinna uwzględniać składniki ekspertyzy nie wymienione w powyższych punktach, a istotne z punktu widzenia kompletności analiz.

Załączniki:
Zestawienie podpór.xls (xls. 83 KB)

 

Osoba do kontaktu:
Łukasz Krygier
tel. (81) 4431137 , 726606601
E-mail: krygier@lebog.com.pl

Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. Oferta nie podlega zwrotowi. Nie przewidujemy informowania wszystkich oferentów o wynikach postępowania, tylko wybrany oferent umówiony zostanie na podpisanie umowy będącej podstawą realizacji prac.

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 42/2015

Data ogłoszenia: 2015-07-15

Numer: 42/2015

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Projekt wykonania powrotnego rurociągu ciepłowniczego DN300 o długości ok 500m

Status: nierozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)

 

Termin składania ofert: do 30.07.2015 r. godzina 1200 w formie elektronicznej lub papierowej w siedzibie Spółki w Bogdance.

 

 „Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance poszukuje wykonawcy projektu budowlano wykonawczego pt:
„Projekt wykonania powrotnego rurociągu ciepłowniczego DN300 o długości ok 500m”

Zakres projektu
W zakres projektu wchodzi wykonanie projektu i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla ok 500m pojedynczego rurociągu DN300 wraz z połączeniem z istniejącym rurociągiem powrotnym przy wykorzystaniu armatury odcinającej w postaci przepustnic lub zasuw sterowanych ręcznie. Rurociąg z rury preizolowanej należy poprowadzić równolegle do istniejącej sieci 2xDN600. Trasa rurociągu przebiega pod ziemią oraz posiada 20m odcinek naziemny w postaci wydłużki u-kształtowej na pomoście (estakadzie) nad torami kolejowymi.
Przed przedstawieniem oferty Wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną celem zapoznania się z obecnym układem sieci biegnącej przez teren przemysłowy kopalni LW „Bogdanka” SA i uszczegółowienia zakresu prac z zamawiającym – powyższy opis, załączona mapa poglądowa i schemat mają jedynie charakter informacyjny.

Termin złożenia oferty
30.07.2015 godz. 12:00

Załączniki:
Schemat.xlsx (xlsx. 13 KB)
Mapa poglądowa.pdf (pdf. 2,47 MB)

 

Osoba do kontaktu:
Łukasz Krygier
tel. (81) 4431137 , 726606601
E-mail: krygier@lebog.com.pl

Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, jak tez zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. Oferta nie podlega zwrotowi.
O wynikach postępowania poinformujemy wybranych oferentów celem ostatecznej negocjacji ceny. Podpisanie umowy jest podstawą do rozpoczęcia prac. Wzór umowy w załączniku.

Zapytanie ofertowe nr 13/2014

Data ogłoszenia: 2014-04-17

 

Numer: 13/2014

Rodzaj: Zapytanie ofertowe

Temat: Wymiana nawierzchni placu przy wymiennikowi ciepła K-2 w Łęcznej, przy ul. Górniczej 19 wraz z wykonaniem odwodnienia terenu do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej oraz zabezpieczenie przeciwwilgociowe stropu i ścian pomieszczeń.

Status:  rozstrzygnięty zakończony

 

Termin realizacji-fakturowania: do 31.07.2014 r.

Termin składania ofert: do 05.05.2014 r. godzina 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.

 

    „Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance poszukuje wykonawcy zadania pt. „Wymiana nawierzchni placu przy wymiennikowi ciepła K-2 w Łęcznej, przy ul. Górniczej 19 wraz z wykonaniem odwodnienia terenu do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej oraz zabezpieczenie przeciwwilgociowe stropu i ścian pomieszczeń”.

Firmy zainteresowane realizacją prac powinny składać oferty, w których należy podać :

 1. Cenę netto w dwóch wersjach:

    I wersja: całość robót będących przedmiotem zamówienia
    II wersja: z wyłączeniem robót dot. prac wewnątrz pomieszczeń
2. Czynniki cenotwórcze za ewentualne roboty dodatkowe.
3. Termin realizacji (zalecany termin realizacji-fakturowanie: do 31 lipca 2014r.)
4. Warunki płatności (preferowane do 30 dni od daty otrzymania faktury).
5. Warunki gwarancji.

    Zakres prac obejmuje demontaż istniejącej nawierzchni mineralno-bitumicznej, zabezpieczenie przeciwwilgociowe stropu i ścian pomieszczeń, ułożenie kostki brukowej z wykonaniem odwodnienia. (w załączeniu przedmiary robót). W przedmiarze robót dot. zabezpieczenia przeciwwilgociowego pionowego ścian należy uwzględnić zastosowanie dodatkowej folii kubełkowej.
    Przedmiary robót mają charakter informacyjny i nie są podstawą do wyliczenia wartości zamówienia.
W siedzibie Spółki znajduje się do wglądu Projekt Budowlano-Wykonawczy.

Dodatkowe uszczegółowienie zakresu prac na podstawie uzgodnień z zamawiającym i wizji lokalnej.

Termin złożenia oferty: do 05 maja 2014r. godzina 12.00

Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. Oferta nie podlega zwrotowi.
Nie przewidujemy informowania wszystkich oferentów o wynikach postepowania, tylko wybrany oferent umówiony zostanie na podpisanie umowy będącej podstawą realizacji prac.

    

Osoba kontaktowa:

Żuk Jacek  tel. (81) 44-31-109, E-Mail: zuk@lebog.com.pl

 

Dołączone pliki:

Przedmiar robót branża budowlana. pdf (pdf. 673 kB)

Przedmiar robót branża drogowa. pdf (pdf. 578 kB)

Przedmiar robót dodatkowa izolacja pionowa. pdf (pdf. 322 kB)

Zapytanie ofertowe nr 27/2014

Data ogłoszenia: 2014-06-13

 

Numer: 27/2014

Rodzaj: Zapytanie ofertowe

Temat: Opracowanie koncepcji modernizacji układów hydraulicznych ciepłowni w Bogdance.

Status:  w trakcie

 

Termin składania ofert: do 01.07.2014 r. godzina 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.

  

„Łęczyńska Energetyka” Sp. z o. o. w Bogdance poszukuje wykonawcy analizy wraz
z projektem wykonawczym pt. „Koncepcja modernizacji układów hydraulicznych ciepłowni w Bogdance” mająca na celu optymalizację dostaw ciepła do systemu ciepłowniczego kopalni w Bogdance i miasta Łęczna wraz z minimalizacją zużycia energii.
Na całość zadania wino składać się:

1. Informacja ogólna wraz z opisem pracy systemu ciepłowniczego.

2. Koncepcja modernizacji ciepłowni obejmująca:
a) Inwentaryzację układu hydraulicznego ciepłowni dla potrzeb wykonania koncepcji (schemat technologiczny, rzuty i przekroje budowlane z naniesioną lokalizacją i  topologią urządzeń i orurowaniem głównych oraz pomocniczych obiegów cieplnych, zestawienie najważniejszych urządzeń wraz z opisem parametrów technicznych);
b) Analizę współpracy poszczególnych kotłów z systemem ciepłowniczym przeprowadzoną na podstawie udostępnionych danych pomiarowych zebranych podczas rzeczywistej eksploatacji ciepłowni podczas minimum dwóch ostatnich sezonów grzewczych;
c) Ocenę stanu technicznego oraz istniejących rozwiązań technologicznych w zakresie układów hydraulicznych, elektrycznych, systemu automatyki i komputerowego systemu nadrzędnego.
d) Wariantowy projekt koncepcyjny modernizacji układu hydraulicznego ciepłowni (minimum trzy warianty modernizacji):
– z uwzględnieniem obiegu wewnętrznego kotłowni (współpracy jednostek kotłowych w ciepłowni),
– z uwzględnieniem obiegu zewnętrznego (współpracy źródła z siecią cieplną, trzy magistrale wyjściowe),
– z uwzględnieniem możliwości dynamicznej akumulacji i rozbioru ciepła w zładzie sieci magistralnych DN500 zasilających miasto Łęczna,
– z oceną możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury technicznej ciepłowni,
– z określeniem wytycznych do sposobu pracy ciepłowni, jednostek kotłowych i poszczególnych urządzeń po modernizacji,
– z określeniem niezbędnego zakresu modernizacji układów elektrycznych, systemu automatyki i komputerowego systemu nadrzędnego.
e) Analizę techniczno-ekonomiczną, w której zostaną wyszacowane nakłady inwestycyjne i przyszłe prognozowane koszty eksploatacyjne dla rozpatrywanych wariantów inwestycyjnych wraz z dokonaniem porównania efektywności inwestycyjnej proponowanych wariantów i wyborze optymalnego wariantu realizacyjnego w oparciu
o wyznaczone wskaźniki techniczno ekonomiczne;

3. Opracowanie harmonogramu czasowo-finansowego dla przyjętego wariantu realizacyjnego.

Oferty zawierające zakres, termin i koszt realizacji koncepcji prosimy składać za pośrednictwem poczty w siedzibie Spółki w Bogdance.

Termin złożenia oferty: do 01 lipca 2014r.

Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. Oferta nie podlega zwrotowi.
Nie przewidujemy informowania wszystkich Oferentów o wynikach postepowania, tylko wybrany Oferent umówiony zostanie na podpisanie umowy będącej podstawą realizacji prac.

 

Osoba kontaktowa:

Łukasz Krygier  tel. +48 726606601, E-Mail: krygier@lebog.com.pl

 

Dołączone pliki:

Treść zapytania ofertowego. pdf (pdf. 59 kB)