Zapytanie ofertowe 16/2020

Data ogłoszenia: 27.02.2020

Numer: 16/2020

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Pielęgnacja zieleni na terenach dzierżawionych lub stanowiących własność „Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance.

Status: zakończone.

 Termin składania ofert: do 11.03.2020 r. godzina 1000 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 11.03.2020 r. godzina 1030 – bez udziału oferentów


,,Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance zaprasza do złożenia oferty cenowej na pielęgnację zieleni na terenach dzierżawionych lub stanowiących własność „Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance.

Dołączone pliki:
1. formularz ofertowy .doc
2. warunki zapytania .pdf
3. projekt umowy – tereny reprezentacyjne .pdf
4. projekt umowy – tereny zielone .pdf

Dodatkowych informacji udziela Marek Okoń tel. (81) 44-31-117, okon@lebog.com.pl

Zapytanie ofertowe 13/2020

Data ogłoszenia: 18.02.2020

Numer: 13/2020

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Pomiary okresowe emisji kotłów węglowych typu WR, kotła olejowego oraz hałasu dla ciepłowni w Bogdance.

Status: zakończone – przeniesione do archiwum.

 Termin składania ofert:do 28.02.2020 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 28.02.2020 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów


,,Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie pomiarów emisji dla kotłów węglowych (5xWR5 oraz WR28) zabudowanych w kotłowni w Bogdance oraz kotła olejowego (RUMIA 4000) w Łęcznej.

Dołączone pliki:
1. zakres pomiarów.pdf
2. formularz ofertowy.doc
3. projekt umowy.pdf

Dodatkowych informacji udziela Piotr Kołodziej tel. (81) 44-31-129, kolodziej@lebog.com.pl

Zapytanie ofertowe 4/2020

Data ogłoszenia: 29.01.2020

Numer: 4/2020

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Wykonanie 3 audytów efektywności energetycznej wraz z przygotowaniem wniosków zgłoszeniowych do URE.

Status: zakończone – przeniesione do archiwum.

 Termin składania ofert: do 12.02. 2020 r. do godziny 1200w siedzibie Spółki w Bogdance.


,,Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie 3 audytów efektywności energetycznej wraz z wnioskiem zgłoszeniowym do URE dla poniższych zadań inwestycyjnych.

Wymagane warunki dla wykonawcy zamówienia:

 1. Warunki zamówienia:
 2. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie 3 audytów efektywności energetycznej wraz z wnioskiem zgłoszeniowym do URE dla następujących zadań:

 • Wymiana izolacji termicznej kanałowej magistrali ciepłowniczej dn 500 Bogdanka – Łęczna – na podstawie założeń Zamawiającego dla odcinka o długości ok. 225 m,
 • Wymiana izolacji termicznej kanałowej magistrali ciepłowniczej dn 600 w Bogdance – na podstawie założeń Zamawiającego dla odcinka o długości ok. 100 m,
 • Modernizacja obiektu wymiennikowni grupowej – według projektu przebudowy wymiennikowni K2 w Łęcznej.
 1. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia:

Wykonawca na swój koszt i odpowiedzialność wykona i dostarczy przedmiot zlecenia do siedziby Zamawiającego w terminie do poda oferent (oczekiwany 30.03.2020 r.). Audyt efektywności energetycznej powinien spełniać wymogi obowiązujące z aktów prawnych, a w szczególności rozporządzenia Ministra Energii z dnia 05.10.2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

 1. Rozliczenie za dostarczony przedmiot zlecenia będzie zgodne z przyjętą ofertą Wykonawcy w oparciu o cenę netto plus podatek VAT.
 2. Płatności za przedmiot umowy w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury VAT po protokólarnym odbiorze prac.
 3. Podstawa wykonania prac są dane od Zamawiającego, projekt przebudowy oraz wizja lokalna.
 4. Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. Oferta nie podlega zwrotowi.
 5. Nie przewidujemy informowania wszystkich Oferentów o wynikach postepowania, tylko wybrany Oferent otrzyma zlecenie realizacji w/w zadania.

 

II. Sposób przygotowania oferty:

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Ofertę powinna zawierać :
 • Opis doświadczenia i referencje Oferenta – warunek niezbędny do przyjęcia oferty do dalszego oceniania,
 • Opis zakresu opracowania,
 • termin realizacji,
 • koszt usługi.
 1. Oferty należy składać w sekretariacie spółki „Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance lub przesłać pocztą na adres spółki (Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance, Bogdanka, 21-013 Puchaczów) w kopercie z napisem: „Oferta- audyt efektywności energetycznej” w terminie do 12.02.2020 r. do godz. 1200
 2. Nie dopuszcza się udziału podwykonawców.
 3. Do wyboru oferty będzie brana wartość oferty.

Dodatkowych informacji udziela Piotr Kołodziej tel. (81) 44-31-129

Zapytanie ofertowe 3/2020

Data ogłoszenia: 29.01.2020

Numer: 3/2020

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Przeprowadzenie szkolenia okresowego
z zakresu BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych, przy pracach szczególnie niebezpiecznych.

Status: zakończone – przeniesione do archiwum.

 

Termin składania ofert: do 25.02. 2020 r. do godziny 1200.


,,Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia okresowego
z zakresu BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych, przy pracach szczególnie niebezpiecznych.

Warunki zamówienia:

Miejsce wykonania szkolenia: siedziba Zarządu „Łęczyńskiej Energetyki” Sp. z o.o. w Bogdance.

Liczba osób: 70 osób w 4 grupach szkoleniowych po ok. 17-18 osób.
Terminy szkoleń: 4 terminy: 26.03.2020 r., 01.04.2020 r., 08.04.2020 r.,15.04.2020 r.

Oferta powinna zawierać:
– cenę netto za przeszkolenie 1 osoby
– koszt dojazdu,
– całkowitą cenę netto usługi,
– warunki płatności (minimum 30 dni od daty otrzymania faktury),

Oferty należy przesyłać na adres email: biuro@lebog.com.pl
Termin składania ofert: do 25.02.2020 r. godz. 12.00

Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny. Oferta nie podlega zwrotowi.
Nie przewidujemy informowania wszystkich oferentów o wynikach postępowania, tylko wybrany oferent otrzyma zlecenie będące podstawą realizacji prac.

Dodatkowych informacji udziela Marzanna Jędrzejewicz tel. (81) 44-31-115