Zapytanie ofertowe 4/2020

Data ogłoszenia: 29.01.2020

Numer: 4/2020

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Wykonanie 3 audytów efektywności energetycznej wraz z przygotowaniem wniosków zgłoszeniowych do URE.

Status: zakończone – przeniesione do archiwum.

 Termin składania ofert: do 12.02. 2020 r. do godziny 1200w siedzibie Spółki w Bogdance.


,,Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie 3 audytów efektywności energetycznej wraz z wnioskiem zgłoszeniowym do URE dla poniższych zadań inwestycyjnych.

Wymagane warunki dla wykonawcy zamówienia:

 1. Warunki zamówienia:
 2. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie 3 audytów efektywności energetycznej wraz z wnioskiem zgłoszeniowym do URE dla następujących zadań:

 • Wymiana izolacji termicznej kanałowej magistrali ciepłowniczej dn 500 Bogdanka – Łęczna – na podstawie założeń Zamawiającego dla odcinka o długości ok. 225 m,
 • Wymiana izolacji termicznej kanałowej magistrali ciepłowniczej dn 600 w Bogdance – na podstawie założeń Zamawiającego dla odcinka o długości ok. 100 m,
 • Modernizacja obiektu wymiennikowni grupowej – według projektu przebudowy wymiennikowni K2 w Łęcznej.
 1. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia:

Wykonawca na swój koszt i odpowiedzialność wykona i dostarczy przedmiot zlecenia do siedziby Zamawiającego w terminie do poda oferent (oczekiwany 30.03.2020 r.). Audyt efektywności energetycznej powinien spełniać wymogi obowiązujące z aktów prawnych, a w szczególności rozporządzenia Ministra Energii z dnia 05.10.2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

 1. Rozliczenie za dostarczony przedmiot zlecenia będzie zgodne z przyjętą ofertą Wykonawcy w oparciu o cenę netto plus podatek VAT.
 2. Płatności za przedmiot umowy w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury VAT po protokólarnym odbiorze prac.
 3. Podstawa wykonania prac są dane od Zamawiającego, projekt przebudowy oraz wizja lokalna.
 4. Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. Oferta nie podlega zwrotowi.
 5. Nie przewidujemy informowania wszystkich Oferentów o wynikach postepowania, tylko wybrany Oferent otrzyma zlecenie realizacji w/w zadania.

 

II. Sposób przygotowania oferty:

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Ofertę powinna zawierać :
 • Opis doświadczenia i referencje Oferenta – warunek niezbędny do przyjęcia oferty do dalszego oceniania,
 • Opis zakresu opracowania,
 • termin realizacji,
 • koszt usługi.
 1. Oferty należy składać w sekretariacie spółki „Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance lub przesłać pocztą na adres spółki (Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance, Bogdanka, 21-013 Puchaczów) w kopercie z napisem: „Oferta- audyt efektywności energetycznej” w terminie do 12.02.2020 r. do godz. 1200
 2. Nie dopuszcza się udziału podwykonawców.
 3. Do wyboru oferty będzie brana wartość oferty.

Dodatkowych informacji udziela Piotr Kołodziej tel. (81) 44-31-129

Zapytanie ofertowe 3/2020

Data ogłoszenia: 29.01.2020

Numer: 3/2020

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Przeprowadzenie szkolenia okresowego
z zakresu BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych, przy pracach szczególnie niebezpiecznych.

Status: zakończone – przeniesione do archiwum.

 

Termin składania ofert: do 25.02. 2020 r. do godziny 1200.


,,Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia okresowego
z zakresu BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych, przy pracach szczególnie niebezpiecznych.

Warunki zamówienia:

Miejsce wykonania szkolenia: siedziba Zarządu „Łęczyńskiej Energetyki” Sp. z o.o. w Bogdance.

Liczba osób: 70 osób w 4 grupach szkoleniowych po ok. 17-18 osób.
Terminy szkoleń: 4 terminy: 26.03.2020 r., 01.04.2020 r., 08.04.2020 r.,15.04.2020 r.

Oferta powinna zawierać:
– cenę netto za przeszkolenie 1 osoby
– koszt dojazdu,
– całkowitą cenę netto usługi,
– warunki płatności (minimum 30 dni od daty otrzymania faktury),

Oferty należy przesyłać na adres email: biuro@lebog.com.pl
Termin składania ofert: do 25.02.2020 r. godz. 12.00

Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny. Oferta nie podlega zwrotowi.
Nie przewidujemy informowania wszystkich oferentów o wynikach postępowania, tylko wybrany oferent otrzyma zlecenie będące podstawą realizacji prac.

Dodatkowych informacji udziela Marzanna Jędrzejewicz tel. (81) 44-31-115

Zapytanie ofertowe 69/2019

Data ogłoszenia: 18.10.2019

Numer: 69/2019

Rodzaj: Zapytanie ofertowe z możliwością negocjacji.

Temat: Remont komory ciepłowniczej BG5. 

Status: zakończone-zarchiwizowane.

 

Termin składania ofert: do 29.10. 2019 r. do godziny 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.

 


„Łęczyńska Energetyka” Sp. z o. o. w Bogdance zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu pomieszczenia komory ciepłowniczej BG5 położonej w okolicach Łęcznej.

Warunki zamówienia:

I Przedmiot zamówienia:

Wykonanie prac naprawczych sufitu oraz ścian wewnętrznych pomieszczenia podziemnej komory ciepłowniczej położonej przy drodze krajowej 82 w okolicach miasta Łęczna według poniższego zakresu :

 • Strop pomieszczenia o powierzchni 40,3 m2 – usunięcie odpadających elementów stropu (płyty stropowe), oczyszczenie widocznego zbrojenia z korozji, uzupełnienie betonem powstałych ubytków (metodami systemowymi np.:Ceresit, Deitermann, MC-Bauchemie, Schomburg, Sika i.in) malowanie stropu,
 • Belki stropowe – oczyszczenie z korozji (dwu-ceownik ok. 400mm, długość 3 x 4,8m), malowanie farbą ftalowo-silikonowa przeciwrdzewną (np. CEKOR R-farba)
 • Ściany powierzchnia wewnętrzna ok. 55,5 m2, – usunięcie odpadających elementów ścian (korozja betonu), wskazane zaimpregnowanie ścian środkiem p. wilgociowym, uzupełnienie betonem powstałych ubytków, malowanie.
 • Zejście do komory – korytarz o. szerokość 1 m powierzchnia ścian ok 60 m² – usunięcie odpadających elementów ścian (korozja betonu), wskazane zaimpregnowanie ścian środkiem p. wilgociowym, uzupełnienie betonem powstałych ubytków, malowanie

Uwaga : Obiekt posiada nieczynną instalację elektryczną i oświetleniową – wymagane podłączenie agregatu wykonawcy,

II . zasady rozliczenia.

1. Płatności za przedmiot umowy w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury VAT po protokólarnym odbiorze prac.
2  Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. Oferta nie podlega
zwrotowi.
3. Nie przewidujemy informowania wszystkich Oferentów o wynikach postepowania, tylko wybrany Oferent otrzyma zlecenie realizacji w/w zadania.

III. Sposób przygotowania oferty:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę powinna zawierać :

 • Referencje z realizacji podobnych prac
 • termin realizacji,
 • koszt usługi.

Oferty należy składać w sekretariacie spółki „Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance lub przesłać pocztą na adres spółki (Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance, Bogdanka, 21-013 Puchaczów) w kopercie z napisem: „Oferta- Remont komory BG5” w terminie do 29.10.2019 r. do godz. 1200

1. Nie dopuszcza się udziału podwykonawców.
2. Do wyboru oferty będzie brana wartość oferty.

Dodatkowych informacji udziela Pan Marek Dzikowski tel. (81) 462-13-00

Zapytanie ofertowe 67/2019

Data ogłoszenia: 08.10.2019

Numer: 67/2019

Rodzaj: Zapytanie ofertowe z możliwością negocjacji.

Temat: Wykonanie projektu modernizacji układów pomiarowo – rozliczeniowych energii elektrycznej w komorze BG7 w Łęcznej i w komorze (dyspozytorni) BR1 Turowola.

Status: zakończone-zarchiwizowane.

 

Termin składania ofert: do 18.10. 2019 r. do godziny 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.


,,Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektów modernizacji układów pomiarowo – rozliczeniowych energii elektrycznej w komorze BG7 w Łęcznej i w komorze (dyspozytorni) BR1 Turowola.

Warunki zamówienia:

I. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie projektów modernizacji według wytycznych PGE (w załączeniu) oraz uzgodnienie tych opracowań u tego dostawcy.
Podstawa wykonania prac są wytyczne PGE, schematy zabezpieczeń i układów pomiarowych (w załączeniu) oraz wizja lokalna.

1. Płatności za przedmiot umowy w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury VAT po protokólarnym odbiorze prac (projekty w pełni uzgodnione w PGE).
2. Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. Oferta nie podlega
zwrotowi.
3. Nie przewidujemy informowania wszystkich Oferentów o wynikach postepowania, tylko wybrany Oferent otrzyma zlecenie realizacji w/w zadania.

II.Sposób przygotowania oferty:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna zawierać :
– Opis doświadczenia i uprawnienia projektowe
– termin realizacji,
– koszt usługi.

Oferty należy składać w sekretariacie spółki „Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance lub przesłać pocztą na adres spółki (Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance, Bogdanka, 21-013 Puchaczów) w kopercie z napisem: „Oferta- projekty układów pomiarowo – rozliczeniowych energii elektrycznej w komorze BG7 w Łęcznej i w komorze (dyspozytorni) BR1 Turowola” w terminie do 18.10.2019 r. do godz 1200

1. Nie dopuszcza się udziału podwykonawców.
2. Do wyboru oferty będzie brana wartość oferty.

Do pobrania:
Wytyczne projektowe BG7.pdf (.pdf 55 KB)
Schemat BG7.pdf (.pdf 201 KB)
Wytyczne projektowe BR1.pdf (.pdf 55 KB)
Schemat BR1.pdf (.pdf 202 KB)

Dodatkowych informacji udziela Andrzej Dołęga tel. (81) 44-31-130

Zapytanie ofertowe 66/2019

Data ogłoszenia: 04.10.2019

Numer: 66/2019

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynku W2 w Łęcznej.

Status: zakończony-zarchiwizowany.

 

Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent.

Termin składania ofert: do 18.10.2019 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance

Termin otwarcia ofert: 18.10.2019 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów


,,Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynku W2 w Łęcznej.

Do pobrania:
warunki zapytania ofertowego.pdf (.pdf 208 KB)
formularz ofertowy.doc (.doc 37 KB)
projekt wykonawczy.pdf (.pdf 2,1 MB)

Dodatkowych informacji udziela Piotr Kołodziej tel. (81) 44-31-129 e-mail: kolodziej@lebog.com.pl