Zapytanie ofertowe 66/2019

Data ogłoszenia: 04.10.2019

Numer: 66/2019

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynku W2 w Łęcznej.

Status: zakończony-zarchiwizowany.

 

Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent.

Termin składania ofert: do 18.10.2019 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance

Termin otwarcia ofert: 18.10.2019 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów


,,Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynku W2 w Łęcznej.

Do pobrania:
warunki zapytania ofertowego.pdf (.pdf 208 KB)
formularz ofertowy.doc (.doc 37 KB)
projekt wykonawczy.pdf (.pdf 2,1 MB)

Dodatkowych informacji udziela Piotr Kołodziej tel. (81) 44-31-129 e-mail: kolodziej@lebog.com.pl

Zapytanie ofertowe 62/2019

Data ogłoszenia: 25.09.2019

Numer: 62/2019

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Wykonanie operatu na odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych i deszczowych z oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w obrębie Pola Nadrybie.

Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).


Termin realizacji: od podpisania umowy do 30 listopada 2019r.

Termin składania ofert: do 09.10.2019 r. godzina 1000 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otwarcia ofert: 09.10.2019 r. godzina 1030 – bez udziału oferentów.


,,Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie operatu na odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych i deszczowych z oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w obrębie Pola Nadrybie.

 

Do pobrania:
warunki zapytania ofertowego.pdf (.pdf 237 KB)
formularz ofertowy.doc (.doc 47 KB)
projekt umowy.pdf (.pdf 167 KB)

Dodatkowych informacji udziela Marek Okoń tel. (81) 44-31-117 e-mail: okon@lebog.com.pl

Zapytanie ofertowe 61/2019

Data ogłoszenia: 17.09.2019

Numer: 61/2019

Rodzaj: Zapytanie ofertowe z możliwością negocjacji.

Temat: Wykonanie projektu modernizacji układów pomiarowo – rozliczeniowych energii elektrycznej w komorze BG7 w Łęcznej i w komorze (dyspozytorni) BR1 Turowola.

Status: nierozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).


Termin składania ofert: do 30.09. 2019 r. do godziny 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance


„Łęczyńska Energetyka” Sp. z o. o. w Bogdance zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektów modernizacji układów pomiarowo – rozliczeniowych energii elektrycznej w komorze BG7 w Łęcznej i w komorze (dyspozytorni) BR1 Turowola

Warunki zamówienia:
I. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie projektów modernizacji według wytycznych PGE (w załączeniu) oraz uzgodnienie tych opracowań u tego dostawcy.
Podstawa wykonania prac są wytyczne PGE, schematy zabezpieczeń i układów pomiarowych (w załączeniu) oraz wizja lokalna.
1. Płatności za przedmiot umowy w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury VAT po protokólarnym odbiorze prac (projekty w pełni uzgodnione w PGE).
2. Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. Oferta nie podlega zwrotowi.
3. Nie przewidujemy informowania wszystkich Oferentów o wynikach postepowania, tylko wybrany Oferent otrzyma zlecenie realizacji w/w zadania.

II.Sposób przygotowania oferty:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę powinna zawierać :
− Opis doświadczenia i uprawnienia projektowe
− termin realizacji,
− koszt usługi.

Oferty należy składać w sekretariacie spółki „Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance lub przesłać pocztą na adres spółki (Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance, Bogdanka, 21-013 Puchaczów) w kopercie z napisem: „Oferta- projekty układów pomiarowo – rozliczeniowych energii elektrycznej w komorze BG7 w Łęcznej i w komorze (dyspozytorni) BR1 Turowola” w terminie do 30.09.2019 r. do godz. 1200

1. Nie dopuszcza się udziału podwykonawców.
2. Do wyboru oferty będzie brana wartość oferty.

Dodatkowych informacji udziela Pan Andrzej Dołęga tel. (81) 44-31-130

 

Do pobrania:
schemat BG7.pdf (.pdf 201 KB)
schemat BR1.pdf (.pdf 202 KB)
wytyczne projektowe BG7.pdf (.pdf 55 KB)
wytyczne projektowe BR1.pdf (.pdf 55 KB)

Zapytanie ofertowe 42/2019

Data ogłoszenia: 05.07.2019

Numer: 42/2019

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Wykonanie dokumentacji budowlano-architektonicznej na przebudowę budynku wymiennikowni K-2 w Łęcznej przy ul. Górniczej 19

Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent

Termin składania ofert: do 22.07.2019 r. do godziny 1200 w sekretariacie „Łęczyńskiej Energetyki” Sp. z o.o. w Bogdance.

Termin otwarcia ofert: 22.07.2019 r. godzina 1230 bez udziału oferentów.

Czytaj dalej >>

Zapytanie ofertowe 38/2018

Data ogłoszenia: 2018-05-14

Numer: 38/2018

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Dostawa i uruchomienie kompleksowego układu uzdatniania wody na potrzeby kotłowni w Bogdance.

Status: nierozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

Termin składania ofert:  do 28.05.2018 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

 Termin otworzenia ofert: 28.05.2018 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

Czytaj dalej >>