Zapytanie ofertowe 61/2019

Data ogłoszenia: 17.09.2019

Numer: 61/2019

Rodzaj: Zapytanie ofertowe z możliwością negocjacji.

Temat: Wykonanie projektu modernizacji układów pomiarowo – rozliczeniowych energii elektrycznej w komorze BG7 w Łęcznej i w komorze (dyspozytorni) BR1 Turowola.

Status: nierozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).


Termin składania ofert: do 30.09. 2019 r. do godziny 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance


„Łęczyńska Energetyka” Sp. z o. o. w Bogdance zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektów modernizacji układów pomiarowo – rozliczeniowych energii elektrycznej w komorze BG7 w Łęcznej i w komorze (dyspozytorni) BR1 Turowola

Warunki zamówienia:
I. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie projektów modernizacji według wytycznych PGE (w załączeniu) oraz uzgodnienie tych opracowań u tego dostawcy.
Podstawa wykonania prac są wytyczne PGE, schematy zabezpieczeń i układów pomiarowych (w załączeniu) oraz wizja lokalna.
1. Płatności za przedmiot umowy w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury VAT po protokólarnym odbiorze prac (projekty w pełni uzgodnione w PGE).
2. Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. Oferta nie podlega zwrotowi.
3. Nie przewidujemy informowania wszystkich Oferentów o wynikach postepowania, tylko wybrany Oferent otrzyma zlecenie realizacji w/w zadania.

II.Sposób przygotowania oferty:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę powinna zawierać :
− Opis doświadczenia i uprawnienia projektowe
− termin realizacji,
− koszt usługi.

Oferty należy składać w sekretariacie spółki „Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance lub przesłać pocztą na adres spółki (Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance, Bogdanka, 21-013 Puchaczów) w kopercie z napisem: „Oferta- projekty układów pomiarowo – rozliczeniowych energii elektrycznej w komorze BG7 w Łęcznej i w komorze (dyspozytorni) BR1 Turowola” w terminie do 30.09.2019 r. do godz. 1200

1. Nie dopuszcza się udziału podwykonawców.
2. Do wyboru oferty będzie brana wartość oferty.

Dodatkowych informacji udziela Pan Andrzej Dołęga tel. (81) 44-31-130

 

Do pobrania:
schemat BG7.pdf (.pdf 201 KB)
schemat BR1.pdf (.pdf 202 KB)
wytyczne projektowe BG7.pdf (.pdf 55 KB)
wytyczne projektowe BR1.pdf (.pdf 55 KB)