Zapytanie ofertowe 69/2019

Data ogłoszenia: 18.10.2019

Numer: 69/2019

Rodzaj: Zapytanie ofertowe z możliwością negocjacji.

Temat: Remont komory ciepłowniczej BG5. 

Status: zakończone-zarchiwizowane.

 

Termin składania ofert: do 29.10. 2019 r. do godziny 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.

 


„Łęczyńska Energetyka” Sp. z o. o. w Bogdance zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu pomieszczenia komory ciepłowniczej BG5 położonej w okolicach Łęcznej.

Warunki zamówienia:

I Przedmiot zamówienia:

Wykonanie prac naprawczych sufitu oraz ścian wewnętrznych pomieszczenia podziemnej komory ciepłowniczej położonej przy drodze krajowej 82 w okolicach miasta Łęczna według poniższego zakresu :

  • Strop pomieszczenia o powierzchni 40,3 m2 – usunięcie odpadających elementów stropu (płyty stropowe), oczyszczenie widocznego zbrojenia z korozji, uzupełnienie betonem powstałych ubytków (metodami systemowymi np.:Ceresit, Deitermann, MC-Bauchemie, Schomburg, Sika i.in) malowanie stropu,
  • Belki stropowe – oczyszczenie z korozji (dwu-ceownik ok. 400mm, długość 3 x 4,8m), malowanie farbą ftalowo-silikonowa przeciwrdzewną (np. CEKOR R-farba)
  • Ściany powierzchnia wewnętrzna ok. 55,5 m2, – usunięcie odpadających elementów ścian (korozja betonu), wskazane zaimpregnowanie ścian środkiem p. wilgociowym, uzupełnienie betonem powstałych ubytków, malowanie.
  • Zejście do komory – korytarz o. szerokość 1 m powierzchnia ścian ok 60 m² – usunięcie odpadających elementów ścian (korozja betonu), wskazane zaimpregnowanie ścian środkiem p. wilgociowym, uzupełnienie betonem powstałych ubytków, malowanie

Uwaga : Obiekt posiada nieczynną instalację elektryczną i oświetleniową – wymagane podłączenie agregatu wykonawcy,

II . zasady rozliczenia.

1. Płatności za przedmiot umowy w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury VAT po protokólarnym odbiorze prac.
2  Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. Oferta nie podlega
zwrotowi.
3. Nie przewidujemy informowania wszystkich Oferentów o wynikach postepowania, tylko wybrany Oferent otrzyma zlecenie realizacji w/w zadania.

III. Sposób przygotowania oferty:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę powinna zawierać :

  • Referencje z realizacji podobnych prac
  • termin realizacji,
  • koszt usługi.

Oferty należy składać w sekretariacie spółki „Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance lub przesłać pocztą na adres spółki (Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance, Bogdanka, 21-013 Puchaczów) w kopercie z napisem: „Oferta- Remont komory BG5” w terminie do 29.10.2019 r. do godz. 1200

1. Nie dopuszcza się udziału podwykonawców.
2. Do wyboru oferty będzie brana wartość oferty.

Dodatkowych informacji udziela Pan Marek Dzikowski tel. (81) 462-13-00