Zapytanie ofertowe 4/2020

Data ogłoszenia: 29.01.2020

Numer: 4/2020

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Wykonanie 3 audytów efektywności energetycznej wraz z przygotowaniem wniosków zgłoszeniowych do URE.

Status: zakończone – przeniesione do archiwum.

 Termin składania ofert: do 12.02. 2020 r. do godziny 1200w siedzibie Spółki w Bogdance.


,,Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie 3 audytów efektywności energetycznej wraz z wnioskiem zgłoszeniowym do URE dla poniższych zadań inwestycyjnych.

Wymagane warunki dla wykonawcy zamówienia:

 1. Warunki zamówienia:
 2. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie 3 audytów efektywności energetycznej wraz z wnioskiem zgłoszeniowym do URE dla następujących zadań:

 • Wymiana izolacji termicznej kanałowej magistrali ciepłowniczej dn 500 Bogdanka – Łęczna – na podstawie założeń Zamawiającego dla odcinka o długości ok. 225 m,
 • Wymiana izolacji termicznej kanałowej magistrali ciepłowniczej dn 600 w Bogdance – na podstawie założeń Zamawiającego dla odcinka o długości ok. 100 m,
 • Modernizacja obiektu wymiennikowni grupowej – według projektu przebudowy wymiennikowni K2 w Łęcznej.
 1. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia:

Wykonawca na swój koszt i odpowiedzialność wykona i dostarczy przedmiot zlecenia do siedziby Zamawiającego w terminie do poda oferent (oczekiwany 30.03.2020 r.). Audyt efektywności energetycznej powinien spełniać wymogi obowiązujące z aktów prawnych, a w szczególności rozporządzenia Ministra Energii z dnia 05.10.2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

 1. Rozliczenie za dostarczony przedmiot zlecenia będzie zgodne z przyjętą ofertą Wykonawcy w oparciu o cenę netto plus podatek VAT.
 2. Płatności za przedmiot umowy w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury VAT po protokólarnym odbiorze prac.
 3. Podstawa wykonania prac są dane od Zamawiającego, projekt przebudowy oraz wizja lokalna.
 4. Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. Oferta nie podlega zwrotowi.
 5. Nie przewidujemy informowania wszystkich Oferentów o wynikach postepowania, tylko wybrany Oferent otrzyma zlecenie realizacji w/w zadania.

 

II. Sposób przygotowania oferty:

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Ofertę powinna zawierać :
 • Opis doświadczenia i referencje Oferenta – warunek niezbędny do przyjęcia oferty do dalszego oceniania,
 • Opis zakresu opracowania,
 • termin realizacji,
 • koszt usługi.
 1. Oferty należy składać w sekretariacie spółki „Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance lub przesłać pocztą na adres spółki (Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance, Bogdanka, 21-013 Puchaczów) w kopercie z napisem: „Oferta- audyt efektywności energetycznej” w terminie do 12.02.2020 r. do godz. 1200
 2. Nie dopuszcza się udziału podwykonawców.
 3. Do wyboru oferty będzie brana wartość oferty.

Dodatkowych informacji udziela Piotr Kołodziej tel. (81) 44-31-129