Zapytanie ofertowe 31/2020

Data ogłoszenia: 2020-04-21

Numer: 31/2020

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Wykonanie pomiarów środowiska pracy.

Status: zakończony.

Termin składania ofert: do 28.04.2020 r. godzina 1200  drogą elektroniczną na adres biuro@lebog.com.pl

„Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie pomiarów oraz sporządzenie sprawozdania z pomiarów środowiska pracy tj. pomiar stężenia substancji chemicznych. Pomiary wykonywane będą na terenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. (pole Bogdanka).

Zlecane pomiary środowiska pracy:

  1. [303] Kadm [7440-43-9] i jego związki w przeliczeniu na Cd (NDS i NDSCh)
  • frakcja wdychalna
  • frakcja respirabilna

Szczegółowy zakres prac można uzgodnić z przedstawicielem naszej Spółki w trakcie wizji lokalnej.

Z przeprowadzonych pomiarów należy sporządzić sprawozdanie.

Wszystkie pomiary muszą być akredytowane przez PCA. Jeżeli analiza poszczególnych substancji chemicznych będzie zlecana do laboratorium zewnętrznego, oprócz sprawozdania należy przekazać również sprawozdanie otrzymane od laboratorium zewnętrznego.

Oferta powinna zawierać:

  1. Cenę netto za wykonanie poszczególnych pomiarów.
  2. Czynniki cenotwórcze za ewentualne roboty dodatkowe w tym koszty dojazdu.
  3. Termin realizacji (wykonania pomiarów) do 06.05.2020r.
  4. Warunki płatności (minimum 30 dni od otrzymania).

Termin i forma złożenia oferty:  na adres biuro@lebog.com.pl do 28.04.2020 r. do godziny 1200

Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. Oferta nie podlega zwrotowi.

Nie przewidujemy informowania wszystkich oferentów o wynikach postępowania, tylko wybrany oferent umówiony zostanie na podpisanie umowy będącej podstawą realizacji prac.

Osoba kontaktowa:
Michał Starzyński   tel. 531-609-709