Nowe instalacje fotowoltaiczne 2023

Małymi krokami, ale sukcesywnie realizujemy program ograniczania skutków wzrostu kosztów energii elektrycznej zużywanej przez węzły ciepłownicze w Łęcznej. W 2023 roku zabudowaliśmy trzy nowe mikroinstalacje fotowoltaiczne. Na dachach 3 wymiennikowni grupowych zainstalowano 119 paneli fotowoltaicznych o mocy jednostkowej 425 W każdy. Wielkość instalacji ograniczona jest warunkami technicznymi, w tym w dużej mierze wytrzymałością konstrukcji dachowej. Na dachu wymiennikowni W1 przy ulicy Staszica 15 powstała instalacja o łącznej mocy elektrycznej 11,9 kW, na dachu wymiennikowni WA1 przy ul. Armii Krajowej 5 instalacja o łącznej mocy elektrycznej 20 kW, a na dachu wymiennikowni WA2 przy ul. Obrońców Pokoju 3 instalacja o łącznej mocy elektrycznej 18,7 kW. Instalacje pracują na zasadach prosumenckich od końca września 2023 roku, a ilość wyprodukowanej energii elektrycznej powinna znacząco pokryć potrzeby własne tych obiektów, ograniczając koszty ciepła.

 

Wizyta Łęczyńskiego Klastra Energii w Zgorzelcu pod egidą Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE

W dniach 28-30.06. przedstawiciele Łęczyńskiego Klastra Energii przyjechali z delegacją do znajdującego się w Zgorzelcu Zklastra. Celem wizyty były warsztaty zorganizowane pod egidą Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE.

Szkolenia prowadzone były przez: Agnieszkę Spirydowicz, prezes Zklaster, Joannę Tokarczuk, wiceprezes Stowarzyszenia Energii i Wodoru Wklaster, Tomasza Drzała, dyrektora zarządzającego Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE, Daniela Raczkiewicza, członka zarządu KIKE i OZE oraz Radosława Szylińskiego reprezentującego Zklaster Dystrybucja.

Łęczyński Klaster Energii w czasie wizyty reprezentowali przedstawiciele kopalni LW Bogdanka oraz spółki Energetyka Łęczyńska: Dariusz Stawowy, Monika Łukasik, Piotr Kołodziej, Hubert Obrusiewicz, Rafał Dryś i Adam Kondrakiewicz.

Podczas warsztatów omawiane były m.in. takie zagadnienia jak:

  • Sposoby pozyskania zewnętrznego finansowania inwestycji w ramach klastra – dla samorządów, przedsiębiorstw energetycznych z większościowym udziałem konwencjonalnych źródeł wytwarzania energii (ŁE), przedsiębiorstw z branży górniczej, pozostałych przedsiębiorstw;
  • Sposoby organizacji dystrybucji energii w ramach klastra, w ramach którego występuje przyłączenie do sieci dystrybucyjnej wysokiego napięcia 110 kV;
  • Opis dobrych praktyk w zakresie zmiany profilu poboru mocy w ramach klastra, mającej na celu maksymalizację autokonsumpcji;
  • Magazynowanie energii – technologie, aktualne koszty i najkorzystniejsze metody wykorzystania magazynów w klastrach energii;
  • Koncesje URE – głównie w kontekście koncesji na dystrybucję energii elektrycznej. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie przewagi działania klastra energii nad samodzielnie funkcjonującym podmiotem
  • Legislacja (obowiązujące regulacje prawne i ich charakterystyka pod względem możliwości i ograniczeń funkcjonowania Klastrów, planowane zmiany dot. klastrów w świetle projektu nowelizacji ustawy o OZE nt. Klastrów – UC 99 – przygotowanym przez Ministerstwo Klimatu) i inne wymogi prawne stawiane przed Klastrami (raportowanie do jednostek nadzorujących, regulacje ograniczające poszczególnych członków i działalność Klastra).

Oprócz warsztatów uczestnicy spacerowali po Zgorzelcu i Gerlitz, odwiedzili też zgorzelecką farmę fotowoltaiczną i siedzibę działającej w ramach Zklastra firmy Innovation AG – producenta pierwszego polskiego elektrycznego samochodu dostawczego eVANPL.

 

 

W Bogdance powołano Łęczyński Klaster Energii

Zwiększenie udziału energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych w lokalnym  bilansie energetycznym, wspieranie lokalnego rozwoju przedsiębiorstw  cechujących się dużym zapotrzebowaniem na energię elektryczną w procesie  optymalizowania kosztów oraz zmniejszania ich śladu węglowego to jedne  z głównych celów działalności powołanego w piątek 17 lutego 2023 roku  Łęczyńskiego Klastra Energii. Porozumienie w tej sprawie podpisano  w siedzibie lidera – Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.

Członkom Klastra przyświeca idea rozwoju energetyki rozproszonej, służącej  poprawie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, przy optymalnych  warunkach organizacyjnych, prawnych i finansowych.

– Przed jednostkami samorządowymi pojawiają się wyzwania podobne do tych,  które ma przed sobą biznes – wsparcie bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz  inwestycje na rzecz adaptacji do zmian klimatu i dostępność czystej, tańszej  energii są jednymi z głównych. Jako lider efektywności w biznesie stawiamy na  rozwiązania pozwalające łączyć optymalizację kosztową i produkcyjną  z pozytywnym wpływem na środowisko. Energia z OZE pozwoli zarówno Spółce,  jak i jej partnerom w Klastrze, na zredukowanie emisyjności, ale i stymulowanie rozwoju regionalnego. Bowiem w dalszej perspektywie czasowej energia z OZE, jej  magazynowanie czy sama produkcja komponentów stwarzają szansę na kreowanie nowych miejsc pracy dla mieszkańców Lubelszczyzny. Cieszy nas  ogromne merytoryczne zaangażowanie naszych interesariuszy, z którymi  stworzyliśmy strategię dla Klastra na najbliższe lata – mowa tu zarówno  o przedstawicielach samorządów, jak i Politechnice Lubelskiej oraz Krajowej Izbie  Klastrów Energii, najbardziej doświadczonym podmiocie współpracującym przy  zakładaniu większości klastrów w Polsce. Warto wspomnieć, że Rada Naukowa  przy Lubelskim Węglu Bogdanka wydała pozytywną rekomendację dla strategii,  podkreślając rolę energetyki odnawialnej dla wysiłków na rzecz ograniczania  zmian klimatu – powiedział prezes zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka Kasjan  Wyligała.

Członkiem założycielem Łęczyńskiego Klastra Energii został Lubelski Węgiel  Bogdanka, a funkcję koordynatora objęła spółka Łęczyńska Energetyka, której  zadaniem będzie m.in. integrowanie jednostek samorządu terytorialnego  i Bogdanki. Oprócz nich sygnatariuszami porozumienia zostały: Politechnika  Lubelska, Powiat Łęczyński, oraz gminy: Łęczna, Cyców, Ludwin, Milejów,  Puchaczów i Spiczyn.

– Pierwszy etap to inwestycje których celem jest zaspokojenie potrzeb  energetycznych przez wytwórców w ramach klastra energii. Docelowo chcemy,  aby ważnym elementem strategii Bogdanki, opartej na dywersyfikacji, było  generowanie wartości ekonomicznej poprzez produkcję energii z OZE. Klaster  zrzesza naszych wieloletnich partnerów – gminy górnicze, które opracowały  i wdrażają strategię rozwoju ponadlokalnego Zielone Zagłębie, a dzięki stałemu  zacieśnianiu współpracy sąsiadujących ze sobą gmin z Powiatem i największym  pracodawcą w Regionie zapewniamy spójność i ciągłość realizowanych inwestycji  a także wspólny kierunek rozwoju – powiedział wiceprezes zarządu ds. handlu  i inwestycji Lubelskiego Węgla Bogdanka Dariusz Dumkiewicz.

Ideą Klastra jest również wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w energetyce oraz  poprawa konkurencyjności podmiotów tworzących Klaster, a także wykreowanie  regionu jako otwartego na rozwój czystych technologii istotnie ograniczających  obciążenia i skutki środowiskowe, generowane przez sektor energetyki tradycyjnej,  lokalny przemysł i transport, co istotnie wpłynie na poprawę zdrowia i życia  lokalnych mieszkańców i zrównoważony rozwój gmin i innych podmiotów  wchodzących w skład Klastra.

– W działania Klastra doskonale wpisują się zarówno badania naukowe  prowadzone na Politechnice Lubelskiej w zakresie energetyki rozproszonej  i odnawialnej, jak również kierunki studiów, chociażby inżynieria odnawialnych  źródeł energii czy planowany kierunek energetyka. Jako jedyna uczelnia  techniczna w regionie, dysponujemy specjalistyczną wiedzą, nowoczesną bazą  laboratoryjną oraz instrumentami wsparcia innowacyjności i transferu  technologii. Dzięki temu będziemy dla lokalnych społeczności doskonałym  zapleczem naukowym, wykorzystującym swój potencjał do rozwoju naszej  gospodarki – powiedział Rektor Politechniki Lubelskiej prof. Zbigniew Pater.

– Klaster ułatwi dostęp zarówno samorządowi jak i mieszkańcom do  odnawialnych źródeł energii, a także stanie się dobrym źródłem możliwości  oszczędzania w zakresie energetycznym jednostek. Współdziałanie samorządów w ramach inicjatywy klastrowej przyspieszy tempo rozwoju terenów naszego  powiatu – powiedział Krzysztof Niewiadomski Starosta Łęczyński.

– Cieszymy się, że jako Krajowa Izba Klastrów Energii i OZE mogliśmy wziąć udział w tym projekcie. Potrzeba w Polsce liderów takich jak Bogdanka, aby kreować nową polską energetykę i lokalne rynki energii, oparte o klastry. Mamy nadzieję, że samorządy pójdą za przykładem inicjatora i Łęczyński Klaster Energii będzie modelowy – powiedział Tomasz Drzał, dyrektor zarządzający Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE, współautor strategii Łęczyńskiego Klastra Energii oraz strategii transformacji Energetyki Łęczyńskiej

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. to lider rynku producentów węgla kamiennego  w Polsce, wyróżniający się na tle branży nowoczesnością i efektywnością  wydobycia.

Od czerwca 2009 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych  S.A. w Warszawie. W sierpniu 2022 roku Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. powrócił do  notowań w Indeksie WIG-ESG.

Od października 2015 roku Bogdanka wchodzi w skład Grupy Enea, wicelidera  polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej,  zarządzającego pełnym łańcuchem wartości na rynku energii elektrycznej: od  paliwa, poprzez produkcję energii elektrycznej, dystrybucję, sprzedaż i obsługę  klienta.

Nowe instalacje fotowoltaiczne

W celu ograniczenia skutków wzrostu kosztów energii elektrycznej zużywanej przez węzły ciepłownicze w Łęcznej zabudowaliśmy dwie dodatkowe mikroinstalacje fotowoltaiczne.
Na dachach 2 wymiennikowni grupowych zainstalowano 67 paneli fotowoltaicznych o mocy jednostkowej 520 W każdy. Na dachu wymiennikowni W5 przy ulicy Staszica 2 powstała instalacja o łącznej mocy elektrycznej 17 kW, a na dachu wymiennikowni W1C przy ul. Wierzbowej 9A instalacja o łącznej mocy elektrycznej 20 kW.
Obie instalacje pracują na zasadzie prosumenta od początku sierpnia 2021 roku, a ilość wyprodukowanej energii elektrycznej powinna zabezpieczyć potrzeby własne tych obiektów w okresie całego roku.
Jest to kolejny mały krok ku ograniczaniu śladu węglowego w dystrybucji ciepła do mieszkańców.

Enea przetestuje technologię wychwytywania CO2

Pilotaż technologiczny zostanie przeprowadzony w Łęczyńskiej Energetyce, spółce córce LW Bogdanka z grupy Enea. Norweska firma dysponuje technologią tzw. sekwestracji, która ma szanse być z powodzeniem stosowana w instalacjach ciepłowniczych i energetycznych.

Technologia norweskiej firmy pozwala na wychwyt i mineralizację dwutlenku węgla z emisji powstałych w instalacjach energetycznych. Rozwiązanie jakim dysponuje firma CAPTICO2 bazuje na kriogenicznym wychwycie oraz zamknięciu CO2 w stabilnym związku chemicznym. Technologia charakteryzuje się wysoką skutecznością wychwytu dwutlenku węgla, a powstała w procesie substancja może być bezproblemowo transportowana, jak i składowana.

Reprezentanci Enei Innowacje, norweskich spółek CAPTICO2 i CAPTICO Rights oraz Łęczyńskiej Energetyki podpisali porozumienie dotyczące współpracy przy projekcie pilotażu technologicznego

Transformacja energetyczna ku neutralności klimatycznej, to nasz priorytet przy wytyczaniu ścieżek rozwoju Grupy Enea. Wiemy, że w okresie przejściowym ważną częścią systemu pozwalającego na budowę OZE będą źródła niskoemisyjne zabezpieczające produkcję energii z wiatru i słońca. Przetestowanie w warunkach operacyjnych technologii CCS (CO2 Capture and Storage) opracowanej przez norweskiego partnera, to dla Grupy Enea możliwość pozyskania unikalnej wiedzy i rozwój nowych kompetencji – powiedział Paweł Szczeszek, prezes Enei.

Współpraca z CAPTICO2, podpisanie porozumienia o współpracy i wykorzystanie innowacyjnej technologii tej spółki może przyspieszyć i przybliżyć perspektywę energetyki niskoemisyjnej, a nawet zeroemisyjnej – powiedział Jacek Dziuba, prezes Enei Innowacje.

Pozytywny wynik testów, w co wszyscy wierzymy, oraz późniejszy rozwój i przemysłowe zastosowanie technologii wychwytu CO2 ze spalin otwiera możliwość spokojniejszej transformacji polskiej energetyki z jednoczesną realizacją nałożonych celów obniżania emisji CO2 – powiedział Dariusz Stawowy, prezes Łęczyńskiej Energetyki.

Głównym założeniem porozumienia i pilotażu jest rozwój technologii ograniczającej emisję CO2 do atmosfery i potwierdzenie poziomu dojrzałości technologii na poziomie TRL 7, czyli testu prototypu w warunkach operacyjnych. W ramach powyższego, przeprowadzone zostaną testy instalacji pilotażowej w ciepłowni mieszczącej się na terenie Lubelskiego Węgla Bogdanka.

Podpisanie umowy na test TRL 7 to ważny krok dla Enei, Łęczyńskiej Energetyki i CAPTICO2. Wspólnie rozpoczniemy podróż w kierunku redukcji emisji CO2. Jesteśmy wdzięczni za tę możliwość, opierając się na istniejących silnych relacjach biznesowych między Polską a Norwegią i wierzymy, że jest to początek długiej i owocnej współpracy – ocenił Knut Hagenes, prezes CAPTICO2.

Po przeprowadzaniu testów i potwierdzeniu założeń technologicznych przedstawiciele stron zakładają możliwość dalszej współpracy. Kolejnym etapem ma być praca nad rozwojem, wdrożeniem oraz komercjalizacją technologii.

Problematyka sekwestracji CO2 jest w kręgu zainteresowań Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w którym powołano Zespół zajmujący się tą tematyką.

Potwierdzenie wysokiej sprawności wychwytu CO2 powstałego w procesie spalania węgla, w warunkach bijących rekordy opłat za emisję tego gazu do atmosfery i rekordowych cen gazu ziemnego, może stanowić istotny czynnik łagodzący koszty transformacji energetycznej.

Przedruk artykułu ze strony:  www.cire.pl
link do wiadomości źródłowej