Zmiana mocy zamówionej

Zasady ustalania zamówionej mocy cieplnej przez odbiorcę oraz warunki wprowadzania ich zmian

Wielkość zamówionej mocy cieplnej jest jednym z elementów umowy sprzedaży ciepła. Zgodnie z definicją zawartą w § 2 pkt 15 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U.2007.16.92) przez zamówioną moc cieplną należy rozumieć ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla danego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

 • pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
 • utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
 • prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.

Odbiorca zobowiązany jest przestrzegać przepisów Ustawy Prawo energetyczne oraz Ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów regulujących:

 • wykonywanie audytu energetycznego,
 • wymagań dotyczących ogrzewania i instalacji grzewczych,
 • normatywnej temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach,
 • wymagań dotyczących instalacji ciepłej wody i jej normatywnej temperatury.

Informacje dodatkowe:

 1. Wniosek o zmianę mocy winien być złożony przez Odbiorcę najpóźniej na 6 miesięcy przed terminem upływu obowiązywania taryfy wraz z uzasadnieniem ( np.: audyt energetyczny, projekt techniczny, itp.).
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonego wniosku.
 3. Zamówiona moc cieplna ustalana jest przez odbiorcę co najmniej na okres 12 miesięcy, z wyjątkiem pkt. 5.
 4. Zmiana mocy obowiązywać będzie od dnia wprowadzenia nowej taryfy dla ciepła.
 5. Jeżeli z faktycznego poboru mocy wynika, że zamówiona przez odbiorcę moc cieplna jest zaniżona w stosunku do potrzeb cieplnych obiektu, zmiana mocy może zostać dokonana przez odbiorcę niezwłocznie po uzgodnieniu z dostawcą.
 6. Złożenie wniosku nie zwalnia Odbiorcy od uiszczania opłat stałych wynikających z dotychczasowego zamówienia w okresie pomiędzy złożeniem wniosku a wprowadzeniem nowej taryfy.
 7. W przypadku, gdy Odbiorca zamówi moc niższą od mocy wynikającej z warunków technicznych oraz wymogów technologicznych dla danego budynku, Sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za zakłócenia w dostarczaniu ciepła do obiektów Odbiorcy i nie udzieli przewidzianych upustów
 8. Przekroczenie zamówionej mocy cieplnej z powodu zwiększenia przez Odbiorcę natężenia przepływu nośnika ciepła powyżej obliczeniowego natężenia tego przepływu wynikającego z zamówienia mocy cieplnej stanowi podstawę do ustalenia przez Sprzedawcę opłat w wysokości wynikającej z tego przekroczenia od pierwszego dnia następnego miesiąca.

Plik w formacie PDF do pobrania:
Zmiana zamówionej mocy cieplnej.pdf (.pdf 48KB)

Szczegółowe informacje – kontakt:

Dział Umów:
Jacek Żuk
tel. 81 44-31-109